Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Projektai

Šiuolaikinio kino kultūros ir audiovizualinių menų sklaidos centro – regioninės filmotekos „Naglis“ sukūrimas, modernizuojant esamą infrastruktūrą

Lietuvos kino centras, įgyvendindamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, su Centrine projektų valdymo agentūra 2024 m. vasario 13 d. pasirašė projekto „Šiuolaikinio kino kultūros ir audiovizualinių menų sklaidos centro – regioninės filmotekos „Naglis“ sukūrimas, modernizuojant esamą infrastruktūrą“ įgyvendinimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 (PP) „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo veiklos 4.1.1.8. „Infrastruktūros objektų modernizavimas“ poveiklę 4.1.1.8.1. „Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas“.

Projekto tikslas

Projekto tikslas – sukurti naują viešąją kultūros paslaugą, modernizuojant esamą kultūros infrastruktūrą ir įkuriant šiuolaikinio kino kultūros ir audiovizualinių menų sklaidos centrą – regioninę filmoteką „Naglis“ Palangoje.

Regioninė filmoteka „Naglis“ siekia tapti kino sklaidos ir medijų edukacijos centru Klaipėdos regione, kur sudaromos sąlygos ugdyti skirtingų amžiaus ir interesų grupių kino ir audiovizualinių menų žiūrovą, rengti formaliojo ir neformaliojo švietimo ugdymo menu ir kultūra programas, kelti kvalifikaciją specialistų, galinčių regione užsiimti kino edukacija.

Projekto finansavimo šaltiniai ir vertė  

Bendra projekto vertė – 9 106 553 eurų, iš jų 2021 – 2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšos – 6 218 710,09 Eur, Kultūros ministerijos skiriami valstybės biudžeto asignavimai – 2 850 000 Eur.

Projekto trukmė

24 mėnesiai

Projekto rezultatai 

Įgyvendinus projektą regioninė filmoteka „Naglis“ taps strateginiu valstybės kultūros objektu, sprendžiančiu kultūros paslaugų neprieinamumo problemą, įgyvendinančiu kino meno sklaidą regione, užpildančiu kultūrinės edukacijos spragą, bei funkcionuojančiu kultūrinio turizmo traukos tašku kurorte. Įgyvendinant medijų edukaciją kaip prioritetinę ES ir strateginę Lietuvos kryptį, šiuolaikinis kino ir audiovizualinių menų sklaidos, traukos ir edukacijos centras ženkliai prisidės didinant kino kultūros paslaugų prieinamumą ir skatinant skirtingų visuomenės ir amžiaus grupių domėjimąsi kinu ir audiovizualine kultūra. Šis aktualizuotas kultūros objektas prisidės ir prie kino industrijos pozicijų stiprinimo, sudarant sąlygas esamiems ir būsimiems kino profesionalams ugdyti savo gabumus, tobulinti įgūdžius bei užsiimti savo produkcijos rodymu ir sklaida. Regioninė filmoteka taps tarpininku tarp visuomenės ir kino archyvų, fondų, kitų kino kultūros institucijų. Filmoteka „Naglis“ taip pat įgyvendins reikalingus strateginius uždavinius, formuojant bei įgyvendinant Lietuvos kino politiką ir siekiant išlaikyti kino industrijos konkurencingumą ir ilgalaikį Lietuvos kino srities vystymąsi.

Projektu sprendžiamos problemos

Projekto metu rekonstruotame buvusio kino teatro „Naglis“ pastate Vytauto g. 82, Palangoje, bus įrengta regioninė filmoteka – šiuolaikinis kino kultūros ir audiovizualinių menų sklaidos centras. Filmotekoje teikiamos kultūros paslaugos spręs skirtingo lygmens problemas prisidedant prie nurodytos pažangos priemonės lygmens problemos.

Nacionaliniu lygmeniu sprendžiamos šios problemos: kino edukacijos, jos tęstinumo trūkumas ir vieningo kino kompetencijų centro trūkumas bei nacionalinio (šiuolaikinio ir paveldo) kino neprieinamumas bei Europos kino sklaidos trūkumas. Gyvojo kultūros produkcijos / paslaugų vartojimo lygis (neskaitant spaudos, interneto, radijo, televizijos ir virtualaus vartojimo) Lietuvoje siekia 88 proc. Skirtumai pagal gyvenamąją vietovę atsiskleidžia gyventojų pasitenkinimo kultūros paslaugų prieinamumu bei kultūros paslaugų kokybės vertinimo rodikliuose. Kultūros paslaugų prieinamumas geriau vertinamas Šiauliuose, Marijampolės bei Alytaus apskrityse. Kultūros prieinamumas prasčiau vertinamas Klaipėdoje, Kauno bei Šiaulių apskrityse. Visgi pastarosiose dviejose apskrityse visų sričių kultūros paslaugų kokybė vertinama geriau nei bendrai Lietuvoje. Taip pat kultūros paslaugų kokybe visose srityse labiau patenkinti gyventojai Panevėžio ir Alytaus apskrityse bei Kaune, Šiauliuose. Visose srityse kultūros paslaugų kokybe mažiau patenkinti klaipėdiečiai ir Klaipėdos, Telšių bei Utenos apskričių gyventojai. Didžiausias dėmesys į prastą kultūros prieinamumo vertinimą turėtų būti atkreiptas Klaipėdoje. Čia stebimas prastesnis vizualiojo meno, dizaino bei architektūros parodų ir renginių prieinamumo vertinimas, muziejų ir galerijų, kultūros paminklų ir archeologinių vietų prieinamumo vertinimas. Be to, Klaipėdos gyventojai daug dažniau teigė, jog kaina yra vienas pagrindinių barjerų įsitraukti į kultūrą (41 %, palyginti su 23 % visų gyventojų), dažniau minėjo ir ribotą pasirinkimą.

Šios problemos sprendimui bus sukurtos ir įgyvendinamos patrauklios ir reguliarios kino edukacijos programos, filmoteka bendradarbiaus su suinteresuotomis ir neformaliojo švietimo įstaigomis, bus rengiamos kino dirbtuvės ir mokymai profesionalams ir mėgėjams. Šiuo metu informacija apie kiną Lietuvoje teikiama tik industrijos atstovams - itin trūksta informacijos apie kino industriją platesniems vartotojų sluoksniams. Filmotekoje kino kūrėjai mėgėjai ir profesionalai turės laisvą prieigą prie didelės duomenų bazės, kels savo kompetencijas per edukacines veiklas.

Tik maža dalis nacionalinių filmų patenka į kino teatrų repertuarus. 2022 m. iš visų kino teatruose parodytų filmų, tik 8,5 proc. sudarė nacionalinis kinas (parodytų nacionalinio kino filmų – 29 filmai (pagaminta 55), bendras parodytų filmų skaičius - 340 filmai) . Egzistuoja tik pavienės, riboto turinio kino bibliotekos. Šiai spragai užpildyti bus sukurta platų paslaugų spektrą visuomenei siūlanti filmoteka, didinsianti nacionalinio kino prieinamumą.

Taip pat bus skatinamas nekomercinių filmų konkurencingumas. Bus sukurtos galimybės aktualizuoti turimus kino archyvus ir juos kokybiškai pristatyti Lietuvos piliečiams ir svečiams. Taip pat bus pristatomas ne tik lietuviškas kinas, bet ir kitų Europos šalių kūrėjų darbai.

Įkurta regioninė filmoteka spręs problemas ir regioniniu lygmeniu (profesionalių kino salių trūkumas, vietų rengti KKI renginius ir konferencijas trūkumas, edukacinių užsiėmimų vaikams stygius), ir tarptautiniu lygmeniu (sistemingo nacionalinio kino pristatymo užsienyje ir Europos kino sklaidos trūkumas), ir miesto (kultūrinių paslaugų sezoniškumas, vietos kultūrinio potencialo neišnaudojimas), ir įstaigos (turimo kino archyvo neaktualizavimas ir neprieinamumas) lygmenimis.

Kontaktinis asmuo

Giedrė Simanauskaitė

g.simanauskaite@lkc.lt 

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata