Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Finansavimas

Lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimo rekomendacijos Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos finansuotų projektų ir veiklų vykdytojams

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimo rekomendacijų Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos (toliau – Lietuvos kino centras) finansuotų projektų ir veiklų vykdytojams (toliau – Rekomendacijos) tikslas – nustatyti gaires, skatinančias Lietuvos kino centro finansuotų projektų ir veiklų vykdyme dalyvaujančių asmenų lygias teises ir galimybes, nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ar religijos.

2. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme ir Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

PRIEMONĖS IR VEIKSMAI LYGYBEI IR NEDISKRIMINAVIMUI UŽTIKRINTI

3. Lietuvos kino centro finansuotų projektų ir veiklų (toliau – projektai ir veiklos) vykdytojai įvertina savo veiklos ir įgyvendinamų projektų ir veiklų specifiką (subjektų formą, santykių su kitais subjektais apimtis, egzistuojančius pavaldumo ryšius, asmenų santykių specifiką ir rizikas) bei priima sprendimą dėl jų veiklai tinkamiausių lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimo priemonių, kurios gali būti:

3.1. patvirtintas diskriminacijos, priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo prevencijos bei reagavimo mechanizmas ar etikos kodeksas, kuriuose būtų aiškiai ir tiksliai nustatyta atitinkamų diskriminacijos atvejų nagrinėjimo tvarka, procedūros, terminai, skubaus reagavimo į tokius atvejus priemonės, užtikrinant galimai nukentėjusių asmenų saugumą, fizinį ir psichinį neliečiamumą bei apibrėžtas projekto ir veiklos vykdytojo įsipareigojimas užtikrinant šių elementų veiksmingumą;

3.2. su patvirtintu etikos kodeksu ar diskriminacijos, priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo prevencijos bei reagavimo mechanizmu supažindinti visus projektų ir veiklų vykdyme dalyvaujančius asmenis.

4. Projektų ir veiklų vykdyme dalyvaujančių asmenų lygybės ir nediskriminavimui užtikrinimui projektų ir veiklų vykdytojams rekomenduojamos šios priemonės ir veiksmai:

4.1. viešinti etikos kodeksą ir kitus lygybės ir nediskriminavimo politikos dokumentus, juos skelbiant savo internetinėje svetainėje ir/ar socialiniuose tinkluose;

4.2. projektų ir veiklų vykdyme dalyvaujantiems asmenims organizuoti lygybę ir nediskriminaciją užtikrinančius mokymus bei pokalbius;

4.3. sudarant sutartis su projektų ir veiklų vykdyme dalyvaujančiais asmenimis, numatyti asmens nelygybės ir diskriminacijos prevencijos nuostatas bei būtinybę laikytis etikos kodekso ar taisyklių normų. Sutartyse turėtų būti įvardintos sankcijos už etikos kodekso ar taisyklių normų nesilaikymą;

4.4. projektuose ir veiklose dalyvaujantiems asmenims užtikrinti orią ir pagarbią darbo aplinką;

4.5. projektuose ir veiklose dalyvaujantiems asmenims suteikti lygias teises ir galimybes nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ar religijos;

4.6. užtikrinti, kad projektuose ir veiklose dalyvaujantys asmenys nepatirtų iš projekto ar veiklos vykdytojo ir jam atsakingų asmenų jokio priekabiavimo ir diskriminacijos;

4.7. vykdyti projektuose ir veiklose dalyvaujančių asmenų lygių galimybių ir nediskriminavimo įgyvendinimo stebėseną, šios priemonės kontrolę pavedant atsakingam asmeniui;

4.8. informuoti projektuose ir veiklose dalyvaujančius asmenis, jog susidūrus su galima diskriminacija, jie turi teisę pateikti skundą lygių galimybių kontrolieriui;

4.9. informuoti projektuose ir veiklose dalyvaujančius asmenis, jog patyrus diskriminaciją ar priekabiavimą, jeigu šie veiksmai vyko darbo teisinių santykių srityje, jie turi teisę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją bei darbo ginčų komisiją. Informuoti, kad apie įvykusį diskriminavimo atvejį patartina nedelsiant informuoti darbdavį arba paslaugos teikėją, kurie tiesiogiai yra atsakingi, kad žmogus nepatirtų diskriminacinių veiksmų tiek dirbdamas, tiek gaudamas paslaugas;

4.10. projektuose ir veiklose dalyvaujančių asmenų lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimui taikyti ir kitas priemones bei veiksmus, kurie neprieštarauja galiojančių teisės aktų nuostatoms.

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata