Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Administracinė informacija

Nuostatai ir taisyklės

Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos nuostatai

Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos vidaus tvarkos taisyklės


Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos nuostatai (patvirtinta LR kultūros ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. ĮV-320; 2018 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. ĮV-234 redakcija)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos (toliau – Lietuvos kino centras) yra įstaiga prie Kultūros ministerijos, kurios paskirtis dalyvauti formuojant kino politiką ir ją įgyvendinti.
2. Lietuvos kino centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kino įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.
3. Lietuvos kino centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu: Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos.
4. Lietuvos kino centro buveinės adresas: Z. Sierakausko g. 15, Vilnius, Lietuvos Respublika.
5. Lietuvos kino centras yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Lietuvos kino centras gali turėti ir kitus įstatymais leidžiamus lėšų šaltinius, įskaitant pajamas, gautas Lietuvos kino centrui atliekant savo funkcijas.
6. Lietuvos kino centro savininkė yra valstybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina (išskyrus sprendimų dėl Lietuvos kino centro reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) Kultūros ministerija, kuri kontroliuoja Lietuvos kino centro veiklą, priima sprendimą dėl Lietuvos kino centro buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
7. Lietuvos kino centro vieši pranešimai, kita teisės aktuose nurodyta informacija, susijusi su Lietuvos kino centro veikla, skelbiama Lietuvos kino centro interneto svetainėje. Teisės aktuose numatytais atvejais informacija gali būti skelbiama ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
8. Lietuvos kino centro nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

II. LIETUVO KINO CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

9. Lietuvos kino centro veiklos tikslas – skatinti ilgalaikį Lietuvos kino srities vystymąsi ir konkurencingumą, rūpintis kino paveldo išsaugojimu.
10. Lietuvos kino centras, siekdamas nustatyto tikslo, atlieka šias funkcijas:
10.1. dalyvauja formuojant valstybės kino politiką;
10.2. įgyvendina valstybės kino politiką, atlieka Lietuvos Respublikos kino įstatyme ir kituose teisės aktuose jam pavestas funkcijas;
10.3 skiria kino valstybinį finansavimą ir kontroliuoja jo naudojimą ir atsiskaitymą už jį;
10.4 skiria valstybės stipendijas kino kultūros ar meno kūrėjams;
10.5. vykdo kino edukacijos ir kino kultūros sklaidos veiklas;
10.6. renka ir skelbia informaciją ir statistiką apie Lietuvos kiną;
10.7. suteikia filmų indeksus pagal žiūrovų amžiaus cenzą filmams, kuriuos ketinama rodyti kino teatruose;
10.8. prižiūri, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikos kino įstatymo kino filmų viešo rodymo reikalavimų ir kino filmų registravimo Filmų registre tvarkos;
10.9. kaupia kino paveldą ir užtikrina jo prieinamumą;
10.10. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

III. LIETUVOS KINO CENTRO TEISĖS

11. Lietuvos kino centras, siekdamas jam nustatyto tikslo įgyvendinimo ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:
11.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją, būtiną jo funkcijoms atlikti;
11.2. sudaryti darbo grupes, pasitelkti ekspertus Lietuvos kino centro kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimui bei kitoms užduotims atlikti;
11.3. naudoti Lietuvos kino centro lėšas nuostatuose numatytiems veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
11.4. įstatymų nustatyta tvarka sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl kino, audiovizualinių programų ir kitų tarptautinių kultūrinių bendradarbiavimo projektų vykdymo;
11.5. suderinęs su Kultūros ministerija, įstoti į pelno nesiekiančias organizacijas, asociacijas, tarp jų ir tarptautines, bei dalyvauti jų veikloje;
11.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
11.7. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, gauti pajamas iš turto nuomos ir paslaugų teikimo;
11.8. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius kino klausimais.
12. Lietuvos kino centras turi ir kitas įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktas teises.

IV. LIETUVOS KINO CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

13. Lietuvos kino centrui vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai į pareigas priima ir iš jų atleidžia kultūros ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Lietuvos kino centro direktorius gali būti skiriamas eiti Lietuvos kino centro direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Lietuvos kino centro direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas kultūros ministrui.
14. Lietuvos kino centro veikla organizuojama vadovaujantis kultūros ministro patvirtintu metiniu veiklos planu, kuris rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamas Lietuvos kino centro interneto svetainėje. Lietuvos kino centro veiklos ir vidaus kontrolės vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.
15. Lietuvos kino centro administracijos struktūrą ir didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičių tvirtina kultūros ministras.
16. Lietuvos kino centro administracijos padalinių veikla ir vidaus tvarka reglamentuojama Lietuvos kino centro direktoriaus tvirtinamais administracijos padalinių nuostatais, Lietuvos kino centro darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), pareigybių aprašymais.
17. Lietuvos kino centro direktorius:
17.1. organizuoja Lietuvos kino centro darbą, kad būtų įgyvendinami Lietuvos kino centro veiklos tikslai ir atliekamos teisės aktuose nustatytos funkcijos, sprendžia Lietuvos kino centro kompetencijai priskirtus klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už tinkamą jo darbą;
17.2. atstovauja Lietuvos kino centrui arba suteikia įgaliojimus Lietuvos kino centro valstybės tarnautojams ir darbuotojams atstovauti Lietuvos kino centrui teisme ir kitose institucijose, įstaigose, įmonėse;
17.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;
17.4. pasirašo sutartis, susitarimus, kitus dokumentus;
17.5. priima įsakymus ir įsakymais tvirtina kitus teisės aktus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
17.6. tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir kultūros ministro patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;
17.7. teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Lietuvos kino centro valstybės tarnautojus, darbuotojus, juos skatina bei skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;
17.8. suderinęs su kultūros ministru, tvirtina Lietuvos kino centro sudaromų tarybų ir komisijų nuostatus;
17.9. koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos kino centro administracijos padalinių veiklą;
17.10 užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Lietuvos kino centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.
17.11. užtikrina Lietuvos kino centro teikiamų konsultacijų vienodumą, kompetentingumą ir kokybę;
17.12. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
17.13. užtikrina, kad įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;
17.14. kasmet teikia Kultūros ministerijai Lietuvos kino centro metinės veiklos ataskaitą;
17.15. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas bei Kultūros ministerijos pavedimus.
18. Laikinai nesant Lietuvos kino centro direktoriaus, jo funkcijas atlieka kultūros ministro paskirtas Lietuvos kino centro valstybės tarnautojas.
19. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

V. LIETUVOS KINO CENTRO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

20. Lietuvos kino centro valstybinį auditą (finansinį ir veiklos) vykdo Valstybės kontrolė.
21. Lietuvos kino centro vidaus auditą vykdo Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.
22. Lietuvos kino centro metinių veiklos planų kontrolę atlieka Lietuvos kino centro direktorius, o finansų kontrolę – Lietuvos kino centro direktoriaus paskirti Lietuvos kino centro valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Lietuvos kino centras pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata