Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Administracinė informacija

Asmens duomenų apsauga

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, gerbdamas asmens teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą ir teisę į asmens duomenų apsaugą bei siekdamas užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir jų apsaugą, įtvirtintų reikalavimų laikymąsi, yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną.

Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos duomenų apsaugos pareigūnu yra ,,Asmens duomenų apsaugos ekspertai”, MB.

Asmenys, norėdami pasinaudoti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintomis teisėmis ar kitais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu Lietuvos kino centre prie Kultūros ministerijos, gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vadovaudamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, užtikrina slaptumą ir konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

,,Asmens duomenų apsaugos ekspertai”, MB.
A.Juozapavičiaus g. 9A-106, Vilnius
Tel. Nr. 867023913
El. p. ada.ekspertai@gmail.com

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata