Veikla


Lietuvos kino centras – valstybinė institucija, įsteigta 2012 m. Pagrindinis centro veiklos tikslas – skatinti ilgalaikį Lietuvos kino srities vystymąsi ir konkurencingumą, bei dalyvauti formuojant veiksmingą valstybės kino politiką.

Lietuvos kino centras koordinuoja nacionalinio kino gamybą, administruoja valstybės lėšas kino sričiai plėtoti: rengia kino projektų konkursus valstybiniam finansavimui gauti, konsultuoja paraiškovus, administruoja dalinį gamybos ir sklaidos finansavimą, prižiūri, kaip naudojamos valstybės lėšos ir kaip už jas atsiskaitoma; atstovauja Lietuvai užsienio ir tarptautinėse organizacijose, tvarko Filmų registrą, suteikia filmams žiūrovų amžiaus cenzo indeksus, organizuoja Kino tarybos veiklą.

Lietuvos kino centras rūpinasi kino kultūros populiarinimu ir kryptinga kino sklaida šalyje bei užsienyje, lietuviško kino paveldo išsaugojimu, atsako už Lietuvos kino rinkodarą, investicijų skatinimą bei privataus kapitalo pritraukimą, naujų technologijų integravimą į filmų sklaidą ir rodymą, kino kūrėjų kvalifikacijos kėlimą, visuomenės lavinimą.

Pagrindiniai Lietuvos kino centro uždaviniai yra:

■ rengti ir teikti su kino sritimi susijusius teisės aktų projektus, vertinti pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
■ administruoti iš valstybės biudžeto kinui ir audiovizualiniam sektoriui skirtą finansavimą;
■ organizuoti Kino tarybos darbą;
■ bendradarbiauti su Europos Tarybos ir Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus rėmimo ir kitomis tarptautinėmis programomis bei fondais;
■ pristatyti festivaliuose, kino industrijos mugėse ir kituose renginiuose Lietuvos kino pramonės potencialą;
■ bendradarbiauti su nacionaliniais ir užsienio šalių transliuotojais, platintojais ir rodytojais nacionalinių ir bendros gamybos filmų rodymo;
■ inicijuoti ir įgyvendinti priemones, skirtas vaikų ir jaunimo kino edukacijai;
■ kaupti ir naudoti filmus nekomercinio rodymo ir visuomenės kino edukacijos tikslams;
■ administruoti investicijų pritraukimo į Lietuvą projektus;
■ skatinti naujų technologijų naudojimą filmų platinimo ir rodymo procese;
■ inicijuoti ir organizuoti audiovizualinio sektoriaus atstovų profesinės kvalifikacijos kėlimą;
■ bendradarbiauti su užsienio šalių kino paveldo apsaugos institucijomis ir įstaigomis;
■ tvarkyti Filmų registrą; indeksuoti kino teatruose rodomus filmus pagal žiūrovų amžiaus cenzą;
■ kaupti statistinius duomenis apie Lietuvos kiną, lietuviškų ir užsienio filmų platinimą ir rodymą šalyje.