Paraiškų teikimas ir vertinimas


Paraiškos dėl Filmą kvalifikuojančios pažymos išdavimo priimamos visus metus. Paraiškos negali būti teikiamos dėl užbaigto filmo ar jo dalies gamybos. Filmo ar jo dalies gamybos išlaidos, patirtos anksčiau nei 90 dienų iki paraiškos pateikimo, nėra įtraukiamos apskaičiuojant bendrą filmo gamybos išlaidų sumą.

Kartu su paraiškomis teikiami šie privalomi priedai:

  • Dėl vaidybinio filmo gamybos – filmo scenarijus; dėl dokumentinio filmo gamybos – filmo scenarijus arba filmo scenarijaus traktuotė; dėl animacinio filmo gamybos – filmo scenarijus (dėl animacinio ilgametražio filmo gamybos) arba filmo scenarijaus traktuotė (dėl animacinio trumpametražio arba animacinio kelių dalių filmo gamybos) ir filmo scenarijaus vizualizacija;
  • Nustatytos formos filmo finansavimo planas;
  • Nustatytos formos filmo ar jo dalies išlaidų sąmata;
  • Bendros gamybos filmui – bendros filmo gamybos sutarties arba bendros filmo gamybos preliminarios sutarties patvirtinta kopija;
  • Užsakytam filmui – Lietuvos filmo gamintojo sutartis su užsakovu dėl užsakyto filmo ar jo dalies gamybos;

Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta paraiška kartu su paraiškos dokumentais pateikiama Lietuvos kino centrui siunčiant elektroninio pašto adresu info@lkc.lt.

Kitais būdais pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Paraiškos nagrinėjimas susideda iš dviejų etapų:

  • paraiškos ir pridedamų dokumentų patikros, kurią atlieka Lietuvos kino centras;
  • pateikto filmo ar jo dalies kultūrinio turinio vertinimo, kurį atlieka Ekspertų komisija.

Investicijos pažymos išdavimas investuotojui

Per tris mėnesius nuo filmo gamybos užbaigimo filmo gamintojas Lietuvos kino centrui pateikia:

  • investuotojo (-ų) sutartį, patvirtinančią (-ias) lėšų suteikimą filmo ar jos dalies gamybai;
  • nepriklausomo auditoriaus išvadą apie patirtas filmo ar jo dalies gamybos išlaidas tikrinamu laikotarpiu bei filmo ar jo dalies atitikimą filmo gamybos vertinimo kriterijams (Aprašo 29 punktas).

Investicijos pažyma išduodama per 15 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo.

Paraiškos dokumentų  formos: 

Paraiškos dėl Filmą kvalifikuojančios pažymos išdavimo forma

Filmo finansavimo plano forma

Filmo ar jo dalies gamybos išlaidų sąmatos forma

Audito dokumentai

Daugiau informacijos: Irma Šimanskytė, tel. (8 5) 231 0762, el. p.i.simanskyte@lkc.lt