Paraiškų vertinimas


Pelno mokesčio lengvatos filmų gamybai administravimą vykdo ir paraiškas visus metus priima Lietuvos kino centras. Paraiškos gali būti teikiamos dėl nacionalinio filmo gamybos,  bendros filmo gamybos ir užsakyto filmo gamybos.

Paraiškos įvertinamos ir filmą kvalifikuojanti pažyma išduodama ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo pateikimo Lietuvos kino centrui dienos.

Paraiškų vertinimas susideda iš šių etapų:

  • paraiškos ir pridedamų dokumentų patikra (10 darbo dienų);
  • pateikto filmo ar jo dalies kultūrinio turinio vertinimas (10 darbo dienų);
  • atitikties filmo gamybos vertinimo kriterijams vertinimas (5 darbo dienos);
  • filmą kvalifikuojančios pažymos išdavimas.