LIETUVOS KINO CENTRO ŽINGSNIAI KURIANT SAUGESNĘ DARBO APLINKĄ


2020 

PRADEDA VEIKTI SAUGIOS DARBO APLINKOS INFORMACINĖ RUBRIKA

Lietuvos kino centro puslapyje pradeda veikti informaciją apie seksualinį priekabiavimą kino industrijai susisteminanti skiltis. Rubrikoje galima rasti informaciją, kaip atpažinti seksualinį priekabiavimą, kur kreiptis jį patyrus. Taip pat pateikiami gerosios praktikos pavyzdžiai.

MOKYMAI

Atlikę pirmuosius žingsnius ir įvertinę Jūsų atsiliepimus, svarbia misija laikome švietimą šia tema – tik žinodami apie problemą, jos paplitimą, kalbėdami apie ją ir nuolat primindami galimus jos sprendimo būdus, galime palengva keisti pažiūras ir gerinti esamą padėtį.

Padedant šios srities specialistams(-ėms) 2020 m. planuojama organizuoti dvi mokymų sesijas kino industrijos profesionalams.
1) Kviečiame į mokymus „Seksualinio priekabiavimo prevencija ir saugios darbo aplinkos kūrimas kino industrijoje“, kurie vyks š. m. liepos 21 d.
2) Antrieji mokymai planuojami 2020 m. rudenį.

2019

ĮGYVENDINTAS SEKSUALINIO PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS KINO INDUSTRIJOJE PROJEKTAS IR ATLIKTAS ŠIO ELGESIO PAPLITIMO INDUSTRIJOJE TYRIMAS

Lietuvos kino centras kartu su Lygių galimybių plėtros centru ir Lietuvos žmogaus teisių centru įgyvendino seksualinio priekabiavimo prevencijos kino industrijoje projektą. Jis vyko keliais etapais:

  1. anoniminės apklausos būdu buvo surinkta informaciją apie seksualinio priekabiavimo paplitimą ir atpažinimą kino industrijoje
  2. remiantis apibendrintais apklausos rezultatais, surengti mokymai režisieriams ir prodiuseriams apie seksualinio priekabiavimo atpažinimą ir galimas priemones seksualinio priekabiavimo netoleruojančios kūrybinės ir darbinės aplinkos kūrimui kino industrijoje. Mokymus įgyvendino Lygių galimybių plėtros cento ir Lietuvos žmogaus teisių centro specialistai,
  3. remiantis apklausos duomenimis ir mokymų rezultatais, organizacijos pateikė rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, kurių galėtų imtis Lietuvos kino centras, užtikrinant, kad kino industrija būtų saugesnė aplinka visiems joje dalyvaujantiems asmenims.
Susipažinti su tyrimu ir rekomendacijomis kino industrijai galite čia:

 

 

2018

PATEIKTOS PIRMOSIOS REKOMENDACIJOS KINO INDUSTRIJAI DĖL ABIPUSE PAGARBA GRINDŽIAMOS DARBO APLINKOS

Lietuvos kino centras parengė rekomendacijas filmų gamintojams dėl sutarčių su kūrybiniu ir techniniu personalu nuostatų, kuriomis nustatomi šalių abipusiai įsipareigojimai dėl lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimo. Tuo siekiama, kad visi industrijos dalyviai, o visų pirma tie, kurie pretenduoja į valstybės paramą projektams, imtųsi atsakomybės už orios ir pagarbios darbo aplinkos, kurioje nebūtų seksualinio priekabiavimo ar diskriminacijos, užtikrinimą.

Susipažinkite su rekomendacijomis

 

KIEKVIENAS KINO PROJEKTO VYKDYTOJAS VALSTYBINIO FINANSAVIMO SUTARTYJE ĮSIPAREIGOJA „UŽTIKRINTI ORIĄ IR PAGARBIĄ DARBO APLINKĄ“

Nuo 2018 m. lapkričio Lietuvos kino centro pasirašomose filmų parengiamųjų ir gamybos darbų bei kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo sutartyse įtrauktas punktas, įpareigojantis kino projekto vykdytoją „užtikrinti orią ir pagarbią darbo aplinką, suteikti visiems jam atsakingiems ir (arba) jo samdomiems asmenims lygias teises ir galimybes nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ar religijos, užtikrinti, kad visi Vykdytojo samdomi asmenys filmavimo aikštelėje ir už jos ribų kuriant Filmą nepatirtų jokio priekabiavimo ir diskriminacijos, laikytis visų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų dėl lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimo“.