Paraiškų teikimas ir vertinimas


Paraiškos dėl Filmą kvalifikuojančios pažymos išdavimo priimamos visus metus.

 LKC direktoriaus įsakymu nustatytos formos paraiškos teikiamos su šiais priedais:

 • filmo scenarijus, o animacinio filmo gamybai – filmo scenarijaus vizualizacija;
 • kalendorinis filmo ar jo dalies gamybos planas;
 • filmo finansavimo planas;
 • filmo ar jo dalies išlaidų sąmata;
 • bendros gamybos filmui – bendros filmo gamybos sutarties arba bendros filmo gamybos preliminarios sutarties patvirtinta kopija;
 • užsakytam filmui – Lietuvos filmo gamintojo sutartis su užsakovu dėl užsakyto filmo ar jo dalies gamybos.

Paraiškų vertinimo etapai:

 • paraiškos ir pridedamų dokumentų patikra;
 • pateikto filmo ar jo dalies kultūrinio turinio vertinimas (pagal pateiktą scenarijų);
 • atitikties filmo gamybos kriterijams vertinimas.

Paraiškos įvertinamos ir atsakymas dėl Filmą kvalifikuojančios pažymos išdavimo pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos pristatymo Lietuvos kino centrui dienos.

Investicijos pažymos išdavimas investuotojui

Per tris mėnesius nuo filmo gamybos užbaigimo filmo gamintojas Lietuvos kino centrui pateikia:

 • investuotojo sutartį, patvirtinančią lėšų suteikimą filmo ar jos dalies gamybai;
 • filmo ar jo dalies gamybos ataskaitą;
 • nepriklausomo auditoriaus išvadą apie patirtas filmo ar jo dalies gamybos išlaidas.

Investicijos pažyma išduodama per 20 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo.

Dokumentų  formos: