Karolina Dačkutė, Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vyriausioji specialistė


1. Darbuotojas atlieka šias funkcijas:
1.1. koordinuoja Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo programą:
1.1.1. organizuoja konkursus;
1.1.2. atlieka paraiškų administracinį vertinimą;
1.1.3. koordinuoja finansavimo sutarčių pasirašymą ir vykdo finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą.
1.2. įgyvendina Lietuvos kino centro vykdomas kino edukacijos programas;
1.3. organizuoja Lietuvos kino centro vykdomus kino kultūros sklaidos Lietuvoje projektus;
1.4. pagal kompetenciją bendradarbiauja su švietimo institucijomis bei kino edukaciją vykdančiomis Lietuvos ir užsienio įstaigomis ir organizacijomis;
1.5. kaupia informaciją kino edukacijos bei kino kultūros sklaidos srityse, analizuoja LKC veiklą šiose srityse ir teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;
1.6. pagal kompetenciją rengia centro direktoriaus įsakymų bei kitų teisės aktų projektus;
1.7. Lietuvos kino centro direktoriaus pavedimu atstovauja įstaigai institucijose, įstaigose ar organizacijose bei jų komisijose ar darbo grupėse sprendžiant kino srities klausimus;
1.8. pagal savo kompetenciją:
1.8.1. organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas;
1.8.2 dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, pasitarimuose bei darbo grupėse kino klausimais;
1.8.3. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
1.8.4. rengia raštus ir nustatyta tvarka nagrinėja institucijų ir piliečių pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
1.8.5. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslo studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo projektų valdymo kultūros srityje patirtį;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo, raštvedybos taisyklėmis;
2.3. žinoti kino industrijos ypatumus, kino meno kūrėjų, gamintojų, rodytojų ir platintojų veiklos specifiką bei būti susipažinus su kino edukacijos principais;
2.4. sugebėti koordinuoti kompleksinius projektus, išmanyti projektų valdymo specifiką;
2.5. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
2.6. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
2.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
2.9. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo B1 lygiu.