Indrė Ažondenė, Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus viešųjų ryšių specialistė


1. Darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. rengia, planuoja ir viešai skelbia informaciją apie LKC veiklą;
1.2. administruoja įstaigos interneto svetainės ir socialinių tinklų paskyrų turinį;
1.3. koordinuoja LKC viešinimo medžiagos projektus, jų leidybą ir kuo platesnę jos sklaidą;
1.4. vykdo LKC ir apie LKC viešai skelbiamos informacijos stebėseną ir analizuoja rezultatus;
1.5. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio žiniasklaida;
1.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, strateginio planavimo bei kitus dokumentus;
1.7. direktoriaus arba Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
1.8. vykdo kitus Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vedėjo ir direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti LKC strateginiai tikslai.

2. Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslo studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje;
2.2. žinoti kino meno kūrėjų, filmų gamintojų, rodytojų ir platintojų veiklos specifiką;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos ir Europos Sąjungos kino politika ir ją formuojančių bei įgyvendinančių institucijų veikla;
2.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
2.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
2.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
2.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
2.8. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo B2 lygiu;
2.9. būti kūrybišku, gebėti bendrauti.