Taisyklės


Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisykles rasite čia.

DĖMESIO:
Siekiant stiprinti Lietuvos kino centro (LKC) skiriamų valstybės biudžeto lėšų administravimo vidaus kontrolę, nuo 2018 m. sausio 11 d. įsigaliojo Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių pakeitimai, kurie nustato, jog projekto vykdytojas, atsiskaitydamas už projektui skirtą finansavimą LKC turi pateikti projektą vertinusio auditoriaus išvadą, jeigu projektui skirtas finansavimas siekia ar viršija 15 000 eurų per biudžetinius metus. Iki šiol auditoriaus išvadą buvo privalu pateikti tuomet, jeigu projektui skirtas finansavimas siekė ar viršijo 100 000 eurų per biudžetinius metus.

DĖMESIO:
Informaciją apie filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo kvotas rasite čia.

Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklėse, kurias tvirtina kultūros ministras, nustatomi reikalavimai paraiškoms, paraiškų vertinimo kriterijai, svarstymo procedūros, finansavimo intensyvumai, finansavimo skyrimo, vykdymo ir atsiskaitymo tvarka.

Vadovaujantis taisyklėmis gali būti finansuojami šių kategorijų projektai:

1. vaidybinio ilgametražio filmo gamyba;
2. vaidybinio trumpametražio filmo gamyba;
3. dokumentinio ilgametražio filmo gamyba;
4. dokumentinio trumpametražio filmo gamyba;
5. animacinio ilgametražio filmo gamyba;
6. animacinio trumpametražio filmo gamyba;
7. animacinio kelių dalių filmo gamyba;
8. pirmojo trumpametražio filmo gamyba;
9. debiutinio filmo gamyba;
10. mikrobiudžeto vaidybinio ilgametražio filmo gamyba;
11. televizinės meninės dokumentikos gamyba;
12. interaktyvaus projekto parengiamieji darbai ir gamyba;
13. mažumos bendra gamyba;
14. tęstinės gamybos statusą turinčio filmo gamyba;
15. filmo parengiamieji darbai.

Kiekvienos kategorijos projektai vertinami atskirai.

Tęstinės gamybos projektas gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip dvejus biudžetinius metus.

Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklėse apibrėžta, kad valstybinis finansavimas filmo gamybos projektams negali viršyti 50 proc., bendros filmo gamybos projektams – 60 proc., bendros filmo gamybos projektams, kai dalyvauja filmų gamintojai iš Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komiteto sąraše nurodytų besivystančių šalių – 75 proc. Sudėtingo filmo gamybos projektams įgyvendinti gali būti skiriama iki 90 proc. nuo bendro filmo biudžeto. Filmo parengiamųjų darbų projektams įgyvendinti gali būti skiriama iki 90 proc. projekto parengiamųjų darbų sąnaudų bendros sumos.

LKC skiriamas finansavimas projektams negali viršyti LKC direktoriaus nustatytų didžiausių galimų finansavimo sumų.

Filmo gamybos projekto vykdytojas gali ne daugiau nei 20 proc. skirto finansavimo išleisti ne Lietuvos Respublikoje. Mažumos bendros gamybos projekto vykdytojas privalo visą LKC skirtą finansavimą išleisti Lietuvoje.

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla yra filmų gamyba.

Daugiau informacijos: tel. (8 5) 213 4236, el. p. a.kuprevicius@lkc.lt