Eglė Šinkūnaitė, Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vyriausioji specialistė


1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. organizuoja bendradarbiavimą su kitų šalių kino paveldo apsaugos institucijomis ir įstaigomis siekiant, kad Lietuvos kino paveldas, saugomas jose, papildytų šalies archyvų ir centro sukauptus fondus;
1.2. pagal kompetenciją vykdo finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą;
1.3. koordinuoja centro restauruojamų kino filmų bei susijusios medžiagos kaupimą ir prieinamumą visuomenei;
1.4. administruoja leidimų naudoti filmus, kurių teisėmis disponuoja centras, išdavimą;
1.5. koordinuoja filmų restauravimo, skaitmeninimo projektus bei planuoja filmų rodymo bei filmotekos veiklas;
1.6. pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su audiovizualinio sektoriaus institucijomis, organizacijomis, fondais;
1.7. direktoriaus pavedimu atstovauja centrui kitose institucijose, komisijose, darbo grupėse;
1.8. pagal savo kompetenciją:
1.8.1. organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas, vizitus;
1.8.2. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
1.8.3. rengia raštus.
1.9. vykdo kitus Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vedėjo ir direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti centro strateginiai tikslai.“

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros paveldo ar archyvų srityje;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kino bei audiovizualinio sektoriaus klausimus, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos bei Europos Sąjungos šalių audiovizualinio sektoriaus politika ir institucijų veikla;
2.4. būti susipažinusiam su Lietuvos bei Europos Sąjungos politika archyvų ir kino paveldo srityje;
2.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
2.7. išmanyti raštvedybos taisykles;
2.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
2.9 mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusiojo vartotojo B2 lygiu;
2.10. gebėti bendrauti, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.