Karjeros galimybės


Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus Vyriausiasis specialistas

(karjeros valstybės tarnautojas)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – filmų indeksavimo, registravimo, kino sektoriaus statistikos – funkcijas.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį.
būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles, raštvedybos taisykles;
būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kino sritį;
gebėti analizuoti teisės aktų projektus, rengti išvadas, galinčias įtakoti valstybės politikos kino srityje formavimą ir įgyvendinimą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir duomenis;
žinoti kino meno kūrėjų, filmų gamintojų, kino rodytojų ir platintojų veiklos specifiką;
savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo B2 lygiu;
sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, turėti itin gerus darbo su Microsoft Excel įgūdžius.

 

Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

rengia Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kultūros ministerijos, Lietuvos kino centro teisės aktų projektus, susijusius su filmų indeksavimo ir registravimo filmų registre klausimais;
kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie filmų indeksavimą ir registravimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo užsienio šalyse praktiką ir teikia centro vadovui ir skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl nacionalinių teisės aktų rengimo, pakeitimo ar papildymo;
palaiko ryšius bei pagal savo kompetenciją tiesiogiai bendrauja su filmų indeksavimą ir registravimą vykdančiomis užsienio šalių kino organizacijomis;
teikia išvadas dėl kitų centro parengtų teisės aktų projektų, susijusių su filmų registravimu ir indeksavimu;
organizuoja ir dalyvauja Filmų indeksavimo komisijos darbe bei tvarko dokumentus, susijusius su filmų indeksavimu pagal žiūrovų amžiaus cenzą, vadovaujantis patvirtintais Filmų indeksavimo nuostatais, Kino įstatymu ir kitais teisės aktais;
tvarko filmų registrą vadovaujantis patvirtintais Filmų registro nuostatais, Kino įstatymu bei kitais teisės aktais;
kaupia, sistemina ir teikia viešai skelbti kino sektoriaus veiklą atspindinčius statistinius duomenis;
pagal savo kompetenciją:
nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus filmų registravimo, filmų indeksavimo, kino statistikos klausimais.
pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo, centro direktoriaus pavedimus, susijusius su numatytomis funkcijomis.

 

 

Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus Kino sklaidos koordinatorius

Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus (toliau – skyrius) kino sklaidos koordinatorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo kino srityje patirtį;
būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kino sritį, viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą, teisės aktų rengimo, raštvedybos taisyklėmis;
būti susipažinęs su kino menu, žinoti audiovizualinės produkcijos ypatumus, kino meno kūrėjų, kino gamintojų, kino rodytojų, kino platintojų veiklos specifiką;
sugebėti koordinuoti kompleksinius projektus, išmanyti projektų valdymo specifiką;
mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo B2 lygiu.

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

administruoja Filmų sklaidos projektų valstybinio finansavimo programą, vykdo projektų įgyvendinimo priežiūrą;
organizuoja Lietuvos kino industrijos pristatymo projektus tarptautiniuose kino industrijos renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;
organizuoja Lietuvos kino centro vykdomus kino kultūros sklaidos projektus Lietuvoje ir užsienyje;
kaupia informaciją kino sklaidos srityje, analizuoja LKC veiklą ir teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;
sistemina ir teikia informaciją apie Lietuvos kino industriją, filmus;
Lietuvos kino centro direktoriaus pavedimu atstovauja įstaigai institucijose bei komisijose ar darbo grupėse;
pagal savo kompetenciją:
organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas;
dalyvauja konferencijose, seminaruose, pasitarimuose bei darbo grupėse;
rengia centro direktoriaus įsakymų bei kitų teisės aktų projektus;
rengia raštus ir nustatyta tvarka nagrinėja institucijų ir piliečių pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
vykdo kitus skyriaus vedėjo ir direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus Vyriausiasis specialistas

(pakaitinis valstybės tarnautojas)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje – kino paveldo kaupimo, skaitmeninimo, restauravimo, platinimo ir pristatymo visuomenei – srityje.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros paveldo ar archyvų srityje;
būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kino bei audiovizualinio sektoriaus klausimus, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
būti susipažinusiam su Lietuvos bei Europos Sąjungos šalių audiovizualinio sektoriaus politika ir institucijų veikla;
būti susipažinusiam su Lietuvos bei Europos Sąjungos politika archyvų ir kino paveldo srityje;
mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
išmanyti raštvedybos taisykles;
mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo B2 lygiu;
gebėti bendrauti, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

organizuoja bendradarbiavimą su kitų šalių kino paveldo apsaugos institucijomis ir įstaigomis siekiant, kad Lietuvos kino paveldas, saugomas jose, papildytų šalies archyvų ir centro sukauptus fondus;
pagal kompetenciją vykdo finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą; 5.3. koordinuoja centro restauruojamų kino filmų bei susijusios medžiagos kaupimą ir prieinamumą visuomenei;
administruoja leidimų naudoti filmus, kurių teisėmis disponuoja centras, išdavimą;
koordinuoja filmų restauravimo ir skaitmeninimo projektus;
pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su audiovizualinio sektoriaus institucijomis, organizacijomis, fondais;
direktoriaus pavedimu atstovauja centrui kitose institucijose, komisijose, darbo grupėse;5.8. pagal savo kompetenciją:
organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas, vizitus;
nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
rengia raštus.
vykdo kitus Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vedėjo ir direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti centro strateginiai tikslai.