Karjeros galimybės


Šiuo metu Lietuvos kino centras ieško:

VALSTYBĖS TARNYBOS KONKURSAI

VYRIAUSIASIS PATARĖJAS (10) (karjeros valstybės tarnautojas)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – kino politikos įgyvendinimo srityje.

Valstybės tarnautojas, einantis Lietuvos kino centro vyriausiojo patarėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų srities (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, viešuosius pirkimus;

būti susipažinusiam su Lietuvos audiovizualinio sektoriaus politika ir institucijų veikla;

būti susipažinusiam su Europos Sąjungos institucijų veikla ir išmanyti pagrindinius Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus ir kūrybinių industrijų politikos bruožus;

būti susipažinusiam su konvencijomis, tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su Lietuvos kino centro vykdoma veikla;

gerai žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kino bei autorių ir gretutinių teisių sritis;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu;

būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

Dalyvauti konkurse galime ČIA.

 FILMŲ GAMYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS ( 7,41) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti atliekant konkursų valstybės finansavimui gauti paraiškų administracinį vertinimą, vykdyti finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą, administruoti netiesioginės valstybės pagalbos kino gamybai schemą, dalyvauti inicijuojant ir vykdant investicijų į kino sritį pritraukimo priemones.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiųjų veiklos sričių – mokestinių paskatų kino gamybai schemos administravimo ir konkursų valstybės finansavimui gauti administravimo bei finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūros – funkcijas.

Valstybės tarnautojas, einantis centro vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų arba socialinių mokslų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais audiovizualinio sektoriaus, investicijų, mokesčių klausimus, ūkio subjektų ūkinę finansinę veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės pagalbos teikimą;

būti susipažinusiam su Lietuvos bei Europos Sąjungos šalių audiovizualinio sektoriaus politika ir institucijų veikla;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, valdyti netiesioginės valstybės pagalbos kino gamybai administravimo procesus, užtikrinti finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

išmanyti raštvedybos taisykles;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo B2 lygiu;

gebėti bendrauti, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Dalyvauti konkurse galime ČIA.