Karjeros galimybės


Šiuo metu Lietuvos kino centras ieško:

VALSTYBĖS TARNYBOS KONKURSAI

VYRIAUSIASIS PATARĖJAS (10) (karjeros valstybės tarnautojas)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – kino politikos įgyvendinimo srityje.

Valstybės tarnautojas, einantis Lietuvos kino centro vyriausiojo patarėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Valstybės tarnautojas, einantis Lietuvos kino centro vyriausiojo patarėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, viešuosius pirkimus;

būti susipažinusiam su Lietuvos audiovizualinio sektoriaus politika ir institucijų veikla;

būti susipažinusiam su Europos Sąjungos institucijų veikla ir išmanyti pagrindinius Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus ir kūrybinių industrijų politikos bruožus;

būti susipažinusiam su konvencijomis, tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su Lietuvos kino centro vykdoma veikla;

gerai žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kino bei autorių ir gretutinių teisių sritis;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu;

būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti;

turėti ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį.

 

Dalyvauti konkurse galime ČIA.