Karjeros galimybės


Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos
ieško
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SPECIALISTO (-ĖS)

(darbas pagal darbo sutartį, pareigybės lygis – A2,
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,5-7,5, priklausomai nuo turimos profesinės patirties)

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslo studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje;
 • žinoti kino meno kūrėjų, filmų gamintojų, rodytojų ir platintojų veiklos specifiką;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos ir Europos Sąjungos kino politika ir ją formuojančių bei įgyvendinančių institucijų veikla;
 • mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu (privalumas – gebėti rašyti anglų kalba);
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo B2 lygiu;
 • būti kūrybišku, gebėti bendrauti.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias pagrindines funkcijas:

 • rengia, planuoja ir viešai skelbia informaciją apie LKC veiklą;
 • atlieka atstovo spaudai funkcijas;
 • administruoja įstaigos interneto svetainės ir socialinių tinklų paskyrų turinį;
 • koordinuoja LKC viešinimo medžiagos projektus, jų leidybą ir kuo platesnę jos sklaidą;
 • vykdo LKC ir apie LKC viešai skelbiamos informacijos stebėseną ir analizuoja rezultatus;
 • bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio žiniasklaida;
 • direktoriaus arba Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
 • vykdo kitus Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vedėjo ir direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti LKC strateginiai tikslai.

 

Kandidatai iki š.m. gruodžio 23 d. el. paštu g.leonaviciene@lkc.lt kviečiami pateikti šiuos dokumentus lietuvių kalba:

 • gyvenimo aprašymą;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • anglų kalbos mokėjimą B2 lygiu patvirtinančio dokumento (akredituoto anglų kalbos tikrinimo centro išduoto pažymėjimo) kopiją;
 • motyvacinį laišką.

Daugiau informacijos el. paštu g.leonaviciene@lkc.lt arba tel. 8 5 231 07 62.