Karjeros galimybės


Šiuo metu Lietuvos kino centras ieško:

VALSTYBĖS TARNYBOS KONKURSAI

 

LIETUVOS KINO CENTRO DIREKTORIUS (įstaigos vadovas)

Centro direktorius vykdo bendrosios veiklos srities – Centro vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities – valstybės kino politikos įgyvendinimo ir Lietuvos kino srities vystymosi ir konkurencingumo skatinimo – funkcijas.

Valstybės tarnautojas, einantis Lietuvos kino centro direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį socialinių ar humanitarinių mokslų studijų krypties grupės arba teisės, verslo, vadybos, rinkodaros, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo, kino arba medijų meno studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, viešuosius pirkimus, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kino įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kino ir audiovizualinių kūrinių gamybą, platinimą, indeksavimą, registrą, naudojimą, tvarkymą, apsaugą ir saugojimą;

turėti įgūdžių strateginio valdymo, materialinių ir finansinių išteklių, infrastruktūros, personalo valdymo srityse;

turėti žinių kino politikos įgyvendinimo srityje;

išmanyti Europos kino finansavimo principus ir reikalavimus, Europos Tarybos ir Europos Sąjungos audiovizualinės srities programas, tarptautines sutartis kino srityje;

gebėti sklandžiai planuoti ir organizuoti įstaigos veiklą ir spręsti įstaigos kompetencijai priskirtus klausimus;

mokėti analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus, rengti išvadas bei pasiūlymus;

gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Dalyvauti konkurse galime ČIA.

 

VYRIAUSIASIS PATARĖJAS (10) (karjeros valstybės tarnautojas)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – kino politikos įgyvendinimo srityje.

Valstybės tarnautojas, einantis Lietuvos kino centro vyriausiojo patarėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Valstybės tarnautojas, einantis Lietuvos kino centro vyriausiojo patarėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, viešuosius pirkimus;

būti susipažinusiam su Lietuvos audiovizualinio sektoriaus politika ir institucijų veikla;

būti susipažinusiam su Europos Sąjungos institucijų veikla ir išmanyti pagrindinius Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus ir kūrybinių industrijų politikos bruožus;

būti susipažinusiam su konvencijomis, tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su Lietuvos kino centro vykdoma veikla;

gerai žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kino bei autorių ir gretutinių teisių sritis;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu;

būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti;

turėti ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį.

 

Dalyvauti konkurse galime ČIA.