Karjeros galimybės


Šiuo metu Lietuvos kino centras ieško:

DARBAS PAGAL DARBO SUTARTĮ

KINO KULTŪROS SKLAIDOS IR EDUKACIJOS PROGRAMŲ KOORDINATORIUS/-Ė 
FILMŲ SKLAIDOS, INFORMACIJOS IR PAVELDO SKYRIUS

(Pareigybė priskiriama A2 lygiui, pareiginės algos koeficientas 5,5-7,5)

Darbuotoja(-s), einanti(-s) šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslo studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo projektų valdymo kultūros  srityje patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo, raštvedybos taisyklėmis;
 • žinoti kino industrijos ypatumus, kino meno kūrėjų, gamintojų, rodytojų ir platintojų veiklos specifiką bei būti susipažinus su kino edukacijos principais;
 • sugebėti koordinuoti kompleksinius projektus, išmanyti projektų valdymo specifiką;
 • mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo B1 lygiu.

 

Darbuotoja(-s) atlieka šias funkcijas:

 • koordinuoja Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo programą:
 • organizuoja konkursus;
 • atlieka paraiškų administracinį vertinimą;
 •  koordinuoja finansavimo sutarčių pasirašymą ir vykdo finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą.
 • įgyvendina Lietuvos kino centro vykdomas kino edukacijos programas;
 • organizuoja Lietuvos kino centro vykdomus kino kultūros sklaidos Lietuvoje projektus;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su švietimo institucijomis bei kino edukaciją vykdančiomis Lietuvos ir užsienio įstaigomis ir organizacijomis;
 • kaupia informaciją kino edukacijos bei kino kultūros sklaidos srityse, analizuoja LKC veiklą šiose srityse ir teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;
 • pagal kompetenciją rengia centro direktoriaus įsakymų bei kitų teisės aktų projektus;
 •  Lietuvos kino centro direktoriaus pavedimu atstovauja įstaigai institucijose, įstaigose ar organizacijose bei jų komisijose ar darbo grupėse sprendžiant kino srities klausimus;

pagal savo kompetenciją:

 • organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas;
 •  dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, pasitarimuose bei darbo grupėse kino klausimais;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
 • rengia raštus ir nustatyta tvarka nagrinėja institucijų ir piliečių pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
 • vykdo kitus skyriaus vedėjo ir direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Kandidatai/-ės iki š.m. spalio 2 d. el. paštu d.butnoriute@lkc.lt kviečiami pateikti šiuos dokumentus lietuvių kalba:

 • gyvenimo aprašymą;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • anglų kalbos mokėjimą B1 lygiu patvirtinančio dokumento (akredituoto anglų kalbos tikrinimo centro išduoto pažymėjimo) kopiją;
 • motyvacinį laišką.

                      Daugiau informacijos el. paštu d.butnoriute@lkc.lt arba tel. 8 5 216 4408

VALSTYBĖS TARNYBOS KONKURSAI

VYRIAUSIASIS PATARĖJAS (10) (karjeros valstybės tarnautojas)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – kino politikos įgyvendinimo srityje.

Valstybės tarnautojas, einantis Lietuvos kino centro vyriausiojo patarėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų srities (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, viešuosius pirkimus;

būti susipažinusiam su Lietuvos audiovizualinio sektoriaus politika ir institucijų veikla;

būti susipažinusiam su Europos Sąjungos institucijų veikla ir išmanyti pagrindinius Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus ir kūrybinių industrijų politikos bruožus;

būti susipažinusiam su konvencijomis, tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su Lietuvos kino centro vykdoma veikla;

gerai žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kino bei autorių ir gretutinių teisių sritis;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu;

būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

Dalyvauti konkurse galime ČIA.

 FILMŲ GAMYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS ( 7,41) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti atliekant konkursų valstybės finansavimui gauti paraiškų administracinį vertinimą, vykdyti finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą, administruoti netiesioginės valstybės pagalbos kino gamybai schemą, dalyvauti inicijuojant ir vykdant investicijų į kino sritį pritraukimo priemones.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiųjų veiklos sričių – mokestinių paskatų kino gamybai schemos administravimo ir konkursų valstybės finansavimui gauti administravimo bei finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūros – funkcijas.

Valstybės tarnautojas, einantis centro vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų arba socialinių mokslų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais audiovizualinio sektoriaus, investicijų, mokesčių klausimus, ūkio subjektų ūkinę finansinę veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės pagalbos teikimą;

būti susipažinusiam su Lietuvos bei Europos Sąjungos šalių audiovizualinio sektoriaus politika ir institucijų veikla;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, valdyti netiesioginės valstybės pagalbos kino gamybai administravimo procesus, užtikrinti finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

išmanyti raštvedybos taisykles;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo B2 lygiu;

gebėti bendrauti, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Dalyvauti konkurse galime ČIA.