Rolandas Kvietkauskas, direktorius


1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. organizuoja Lietuvos kino centro darbą, kad būtų įgyvendinami Lietuvos kino centro veiklos tikslai ir atliekamos teisės aktuose nustatytos funkcijos, sprendžia Lietuvos kino centro kompetencijai priskirtus klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už tinkamą jo darbą;
1.2. atstovauja Lietuvos kino centrui arba suteikia įgaliojimus Lietuvos kino centro valstybės tarnautojams ir darbuotojams atstovauti Lietuvos kino centrui teisme ir kitose institucijose, įstaigose, įmonėse;
1.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;
1.4. pasirašo sutartis, susitarimus, kitus dokumentus;
1.5. priima įsakymus ir įsakymais tvirtina kitus teisės aktus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
1.6. tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir kultūros ministro patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;
1.7. teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Lietuvos kino centro valstybės tarnautojus, darbuotojus, juos skatina bei skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;
1.8. suderinęs su kultūros ministru, tvirtina Lietuvos kino centro sudaromų tarybų ir komisijų nuostatus;
1.9. koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos kino centro administracijos padalinių veiklą;
1.10 užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Lietuvos kino centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.
1.11. užtikrina Lietuvos kino centro teikiamų konsultacijų vienodumą, kompetentingumą ir kokybę;
1.12. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
1.13. užtikrina, kad įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;
1.14. kasmet teikia Kultūros ministerijai Lietuvos kino centro metinės veiklos ataskaitą;
1.15. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas bei Kultūros ministerijos pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), ne mažesnę nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtį, iš kurių ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje;
2.2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, viešuosius pirkimus, biudžetinių įstaigų, bendrovių veiklą, personalo valdymo, finansų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką;
2.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos kino įstatymą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kino ir audiovizualinių kūrinių gamybą, platinimą, indeksavimą, registrą, naudojimą, tvarkymą, apsaugą ir saugojimą;
2.4. turėti įgūdžių strateginio planavimo ir kino politikos įgyvendinimo srityse;
2.5. gerai žinoti Europos kino finansavimo principus ir reikalavimus, Europos Tarybos ir Europos Sąjungos audiovizualinės srities programas, tarptautines sutartis kino srityje;
2.6. mokėti vertinti esamą kultūros ir meno aplinką, prognozuoti kino rinkos raidos perspektyvas;
2.7. mokėti rengti teisės aktų projektus, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles;
2.8. sugebėti atlikti įstatymų ir teisės aktų analizę;
2.9. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją ir priimti optimalius sprendimus, perduoti nurodymus ir kontroliuoti jų įvykdymo eigą bei atlikti kitus kultūros ministro pavedimus;
2.10. analizuoti piliečių ir institucijų raštus, skundus ir/ar prašymus, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka rengti atsakymus į juos;
2.11. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, interneto naršyklių programomis);
2.12. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip B2 lygiu;
2.13. būti atsakingam, pareigingam, organizuotam, komunikabiliam, turėti analitinių sugebėjimų.