Dovilė Butnoriūtė, Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vedėja


1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti Skyriui nustatyti uždaviniai, vykdomos funkcijos bei pavedimai, atsiskaito centro direktoriui už skyriaus veiklą;
1.2. teikia pasiūlymus centro direktoriui dėl Skyriaus pareigybių sąrašo, Skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijos darbe atrenkant asmenis į Skyriaus valstybės tarnautojų pareigas;
1.3. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo Skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą;
1.4. teikia centro direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus vykdomų programų planavimo, vykdymo;
1.5. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktus, organizuoja darbo grupes ir pats dalyvauja kitų institucijų sudarytose darbo grupėse;
1.6. pagal kompetenciją nagrinėja kitų institucijų parengtus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
1.7. atlieka Skyriaus kompetencijai priskirtų priemonių vykdymo ir joms skirtų lėšų naudojimo priežiūrą bei rengia ataskaitas;
1.8. nustatyta tvarka teikia klausimus, svarstytinus Kino taryboje ar kitose ekspertų komisijose;
1.9. centro direktoriaus pavedimu atstovauja centrui valstybės ir savivaldybių institucijose, kultūros ir kitose įstaigose, įmonėse, organizacijose, sprendžiant Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus;
1.10. pagal kompetenciją koordinuoja komisijų ir darbo grupių veiklą;
1.11. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
1.12. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;
1.13. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
1.14. vykdo kitus centro direktoriaus pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo, profesionalaus meno, kūrybinių industrijų srityse.
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, žinoti teisėkūros taisykles;
2.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos kino įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kino sritį.
2.4. žinoti Lietuvoje ratifikuotas tarptautines konvencijas ir Europos Sąjungos direktyvas bei nuostatas susijusias su valstybės parama kino kūrėjams bei kino industrijai;
2.5. gebėti rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų raštus;
2.6. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti su skyriaus funkcijomis susijusią informaciją ir rengti išvadas;
2.7. gebėti profesionaliai tvarkyti dokumentus, perduoti Skyriaus specialistams centro direktoriaus nurodymus ir kontroliuoti jų vykdymo eigą;
2.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą ir organizuoti Skyriaus darbą;
2.9. gebėti užtikrinti bendradarbiavimą su kitų centro administracijos padalinių ar kitų institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojais ar darbuotojais;
2.10. mokėti anglų kalbą B2 lygiu ir dirbti  Microsoft Office programiniu paketu;
2.11. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.12. būti kūrybišku, gebėti bendrauti.