Daiva Žekonienė, Filmų gamybos skyriaus vyriausioji specialistė


1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. administruoja Lietuvos kino centro skiriamam valstybiniam finansavimui gauti teikiamus filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektus ir pagal kompetencija vykdo šių projektų įgyvendinimo priežiūrą;
1.2. vykdo Animacinio ir interaktyvaus kino projektų vertinimo ekspertų komisijos kuratoriaus funkcijas;
1.3. administruoja individualių ir edukacinių stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams skyrimą bei pagal kompetenciją vykdo sutarčių su stipendijų gavėjais vykdymo priežiūrą;
1.4. teikia siūlymus dėl kino projektų valstybinio finansavimo sistemos tobulinimo ir dalyvauja rengiant atitinkamus dokumentų projektus;
1.5. pagal kompetenciją palaiko ryšius su audiovizualinio sektoriaus institucijomis, organizacijomis, fondais;
1.6. direktoriaus pavedimu atstovauja Lietuvos kino centrui kitose institucijose, komisijose, darbo grupėse;
1.7. pagal savo kompetencija:
1.7.1. organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas, vizitus;
1.7.2. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
1.7.3. rengia raštus;
1.7.4. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kino bei audiovizualinio sektoriaus klausimus, ūkio subjektų ūkinę finansinę veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos bei Europos Sąjungos šalių audiovizualinio sektoriaus politika ir institucijų veikla;
2.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
2.6. išmanyti raštvedybos taisykles;
2.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
2.8. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo B2 lygiu;
2.9. gebėti bendrauti, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.