Austėja Milvydaitė, ES programos „Kūrybiška Europa“ MEDIA paprogramės koordinatorė


1. Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos (toliau – LKC) ES programos „Kūrybiška Europa“ MEDIA paprogramės koordinatorius yra  specialistas, kurio pareigybė priskiriama A lygiui.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – Europos Sąjungos programos “Kūrybiška Europa” MEDIA paprogramės (toliau – MEDIA paprogramės) koordinavimas.
4. MEDIA paprogramės koordinatorius yra tiesiogiai pavaldus Filmų gamybos skyriaus vedėjui.

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audiovizualiniame sektoriuje arba kultūros vadybos srityje;
5.2. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos institucijų veikla ir išmanyti pagrindinius Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus ir kūrybinių industrijų politikos bruožus;
5.3. išmanyti Europos Sąjungos ir Europos Tarybos paramos audiovizualinio sektoriaus projektams mechanizmus ir būti susipažinusiam su šį sektorių administruojančių institucijų darbu;
5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos audiovizualinio sektoriaus politika ir institucijų veikla;
5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
5.7. gebėti valdyti projektus ir finansinius išteklius, vykdyti viešuosius pirkimus;
5.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
5.9. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti;
5.10. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu.

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. rengia ir viešai skelbia informaciją apie MEDIA paprogramę;
6.2. laiku informuoja Lietuvos audiovizualinio sektoriaus atstovus apie kvietimus teikti paraiškas MEDIA paprogramės paramos schemoms ir konsultuoja juos paraiškų pildymo klausimais;
6.3. organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus informacinio pobūdžio renginius, skirtus potencialiems MEDIA paprogramės interesantams ir jų dalyvavimui MEDIA paprogramėje palengvinti;
6.4. koordinuoja MEDIA paprogramės viešinimo medžiagos leidybą ir kuo platesnę jos sklaidą;
6.5. dalyvauja audiovizualinio sektoriaus renginiuose (konferencijose, seminaruose, festivaliuose, mugėse ir pan.), siekiant padidinti MEDIA paprogramės žinomumą ir matomumą;
6.6. prireikus dalyvauja rengiant Lietuvos pozicijas ES programos „Kūrybiška Europa“ Valdymo komitete;
6.7. vykdo Lietuvos audiovizualinio sektoriaus atstovų dalyvavimo MEDIA paprogramėje stebėseną, analizuoja rezultatus, rengia metinius planus  bei metines ataskaitas;
6.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, strateginio planavimo bei kitus dokumentus;
6.9. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
6.10. vykdo kitus Filmų gamybos skyriaus vedėjo ir direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti centro strateginiai tikslai.

7. Šias pareigas vykdančio darbuotojo drausminę ir materialinę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.