Austėja Milvydaitė, ES programos „Kūrybiška Europa“ MEDIA paprogramės koordinatorė


1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audiovizualiniame sektoriuje arba kultūros vadybos srityje;
1.2. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos institucijų veikla ir išmanyti pagrindinius Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus ir kūrybinių industrijų politikos bruožus;
1.3. išmanyti Europos Sąjungos ir Europos Tarybos paramos audiovizualinio sektoriaus projektams mechanizmus ir būti susipažinusiam su šį sektorių administruojančių institucijų darbu;
1.4. būti susipažinusiam su Lietuvos audiovizualinio sektoriaus politika ir institucijų veikla;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
1.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
1.7. gebėti valdyti projektus ir finansinius išteklius, vykdyti viešuosius pirkimus;
1.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.9. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti;
1.10. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. rengia ir viešai skelbia informaciją apie MEDIA paprogramę;
2.2. laiku informuoja Lietuvos audiovizualinio sektoriaus atstovus apie kvietimus teikti paraiškas MEDIA paprogramės paramos schemoms ir konsultuoja juos paraiškų pildymo klausimais;
2.3. organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus informacinio pobūdžio renginius, skirtus potencialiems MEDIA paprogramės interesantams ir jų dalyvavimui MEDIA paprogramėje palengvinti;
2.4. koordinuoja MEDIA paprogramės viešinimo medžiagos leidybą ir kuo platesnę jos sklaidą;
2.5. dalyvauja audiovizualinio sektoriaus renginiuose (konferencijose, seminaruose, festivaliuose, mugėse ir pan.), siekiant padidinti MEDIA paprogramės žinomumą ir matomumą;
2.6. prireikus dalyvauja rengiant Lietuvos pozicijas ES programos „Kūrybiška Europa“ Valdymo komitete;
2.7. vykdo Lietuvos audiovizualinio sektoriaus atstovų dalyvavimo MEDIA paprogramėje stebėseną, analizuoja rezultatus, rengia metinius planus  bei metines ataskaitas;
2.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, strateginio planavimo bei kitus dokumentus;
2.9. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
2.10. vykdo kitus Filmų gamybos skyriaus vedėjo ir direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti centro strateginiai tikslai.