Audrius Kuprevičius, Filmų gamybos skyriaus vyriausiasis specialistas


1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. dalyvauja įgyvendinant centro vykdomas filmų gamybos ir platinimo rėmimo programas;
1.2. bendradarbiauja su nacionaliniais ir užsienio šalių transliuotojais, platintojais ir rodytojais dėl Lietuvos nacionalinių ir 1endros gamybos filmų rodymo;
1.3. dalyvauja paraiškų dėl kino projektų valstybinio finansavimo administraciniam vertinime;
1.4. pagal kompetenciją vykdo finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą;
1.5. kaupia ir analizuoja finansavimo gavėjų teikiamas ataskaitas;
1.6. teikia siūlymus dėl kino projektų valstybinio finansavimo sistemos tobulinimo ir rengia atitinkamus dokumentų projektus;
1.7. pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su audiovizualinio sektoriaus institucijomis, organizacijomis, fondais;
1.8. direktoriaus pavedimu atstovauja centrui kitose institucijose, komisijose, darbo grupėse;
1.9. pagal savo kompetenciją:
1.9.1. organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas, vizitus;
1.9.2. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, imasi reikiamų priemonių,
kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
1.9.3. rengia raštus;
1.9.4. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir direktoriaus pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį audiovizualinės industrijos srityje;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, 2eglamentuojančiais kino bei audiovizualinio sektoriaus klausimus, ūkio subjektų ūkinę finansinę veiklą, valstybės tarnybą ir 2iešąjį administravimą;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos bei Europos Sąjungos šalių audiovizualinio sektoriaus politika ir institucijų veikla;
2.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
2.6. išmanyti raštvedybos taisykles;
2.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
2.8 mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo B2 lygiu;
2.9. gebėti bendrauti, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.