Karjeros galimybės


Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos

ieško

ES PROGRAMOS « KŪRYBIŠKA EUROPA » MEDIA PAPROGRAMĖS
KOORDINATORIAUS (-ĖS)

(darbas pagal darbo sutartį, pareigybės lygis – A2,
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6)

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audiovizualiniame sektoriuje arba kultūros vadybos srityje;
 • būti susipažinusiam su Europos Sąjungos institucijų veikla ir išmanyti pagrindinius Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus ir kūrybinių industrijų politikos bruožus;
 • išmanyti Europos Sąjungos ir Europos Tarybos paramos audiovizualinio sektoriaus projektams mechanizmus ir būti susipažinusiam su šį sektorių administruojančių institucijų darbu;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos audiovizualinio sektoriaus politika ir institucijų veikla;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • gebėti valdyti projektus ir finansinius išteklius, vykdyti viešuosius pirkimus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias pagrindines funkcijas:

 • rengia ir viešai skelbia informaciją apie MEDIA paprogramę;
 • laiku informuoja Lietuvos audiovizualinio sektoriaus atstovus apie kvietimus teikti paraiškas MEDIA paprogramės paramos schemoms ir konsultuoja juos paraiškų pildymo klausimais;
 • organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus informacinio pobūdžio renginius, skirtus potencialiems MEDIA paprogramės interesantams ir jų dalyvavimui MEDIA paprogramėje palengvinti;
 • koordinuoja MEDIA paprogramės viešinimo medžiagos leidybą ir kuo platesnę jos sklaidą;
 • dalyvauja audiovizualinio sektoriaus renginiuose (konferencijose, seminaruose, festivaliuose, mugėse ir pan.), siekiant padidinti MEDIA paprogramės žinomumą ir matomumą;
 • vykdo Lietuvos audiovizualinio sektoriaus atstovų dalyvavimo MEDIA paprogramėje stebėseną, analizuoja rezultatus, rengia metinius planus bei metines ataskaitas.

Kandidatai iki š. m. sausio 19 d. el. paštu g.leonaviciene@lkc.lt kviečiami pateikti šiuos dokumentus lietuvių kalba:

 • gyvenimo aprašymą;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • anglų kalbos mokėjimą C1 lygiu patvirtinančio dokumento (akredituoto anglų kalbos tikrinimo centro išduoto pažymėjimo) kopiją;
 • motyvacinį laišką.

Daugiau informacijos el. paštu g.leonaviciene@lkc.lt arba tel. 8 5 231 07 62.

 

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos

studentams siūlo praktikos galimybę viešųjų ryšių ir komunikacijos srityse


Mums tavęs reikia, jei:

 • domiesi kino kultūros naujienomis;
 • supranti, kas yra grafinis dizainas;
 • esi atidus (-i) detalėms;
 • labai gerai moki lietuvių ir anglų kalbas.

Funkcijos:

 • komunikacinės medžiagos gamybos organizavimas (smulkūs dizaino darbai);
 • dalyvavimas įgyvendinant kino paveldo sklaidos projektus;
 • renginių organizavimas;
 • reprezentacinės informacijos apie naujausius kino filmus rengimas ir sisteminimas;
 • žiniasklaidos kontaktų tvarkymas;
 • interneto svetainių priežiūra.

Praktikos trukmė: 12 savaičių (arba pagal susitarimą).

Motyvacinių laiškų ir gyvenimo aprašymų iš susidomėjusiųjų lauksime iki sausio 23 d. el. p. d.butnoriute@lkc.lt