Skelbiamas 2022 m. Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo konkursą tęstiniams kino festivaliams


LKC_logo_1200x800_baltas

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos skelbia 2022 m. Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo konkursą tęstiniams kino festivaliams. Vadovaujantis Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), šios programos lėšomis gali būti finansuojami:

– Lietuvoje rengiami tęstiniai kino festivaliai, kaip tai apibrėžta Taisyklių 4.7 punkte.

Finansavimas gali būti siūlomas skirti projektams, surinkusiems ne mažiau nei 50 proc. maksimaliai galimų surinkti balų.

Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, kurie turi būti registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių. Valstybės pagalbos mokėjimo metu pagalbos gavėjas (juridinis asmuo) privalo būti Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo padalinys, arba vienoje iš Europos ekonominės erdvės valstybių įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys ar dukterinė bendrovė, įsteigti Lietuvos Respublikoje. Valstybės pagalbos mokėjimo metu pagalbos gavėjas (fizinis asmuo) privalo vykdyti Lietuvoje registruotą individualią veiklą, susijusią su renginių organizavimo, leidybos, kino, kultūros, mokymo veiklomis pagal pažymą.

Teikiant kino kultūros sklaidos projekto paraišką, projekto išlaidų sąmata turi būti ne mažesnė nei 3000 EUR, iš Lietuvos kino centro lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2000 EUR.

Taisyklės, vertinimo kriterijų ir balų aprašas skelbiami čia.

Paraiškos, sąmatos ir kitos formos skelbiamos čia. 

SVARBU: Tęstinių kino festivalių finansavimo apskaičiavimas susideda iš dviejų dalių: bazinės finansavimo dalies ir ekspertų komisijos siūlomo skirti finansavimo, atsižvelgiant į individualaus vertinimo lentelėje išdėstytus argumentus. Šiems projektams įgyvendinti gali būti skiriama iki 80 proc. visos projekto vykdymo tinkamų išlaidų sumos.

Bazinė finansavimo dalis apskaičiuojama pagal numatomų pristatyti ilgametražių ir (ar) trumpametražių filmų skaičių, 4 trumpametražius filmus prilyginant 1 ilgametražiui filmui (skaičius nėra apvalinamas), pristatant:

iki 80 ilgametražių filmų – 40 000 EUR;

nuo 81 iki 100 ilgametražių filmų – 50 000 EUR;

nuo 101 iki 130 ilgametražių filmų – 70 000 EUR;

131 ilgametražį filmą ir daugiau – 90 000 EUR.

Nuo 2021 m.  skelbiami du konkursai, kvietimus teikti paraiškas finansavimui skelbiant: kino kultūros sklaidos veiklų, nurodytų Taisyklių 7.1–7.3 papunkčiuose, finansavimui, paprastai – spalio – lapkričio mėnesį, tęstinių kino festivalių – gruodžio – sausio mėnesį. Vienas pareiškėjas abiem konkursams gali teikti ne daugiau kaip 3 paraiškas.

Rekomenduojame teikiant paraiškas planuoti projektų veiklas taip, kad jas būtų galima įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą.

Paraiškų teikimas

Paraiškos, pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, turi būti teikiamos elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu info@lkc.lt. DĖMESIO! Pašome paraiškas siųsti tik šiuo el. pašto adresu.

Paraiška, jos priedai bei pridedami dokumentai turi būti pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu. Paraiška, pateikta pasibaigus LKC nustatytam paraiškų priėmimo terminui ar nepasirašyta saugiu elektroniniu parašu, nesvarstoma, o pareiškėjas apie tai informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Kino kultūros sklaidos veiklos, nurodytos Taisyklių 7.4 papunktyje, paraiškos valstybiniam finansavimui gauti priimamos iki 2022 m. sausio 24 d. 12.00 val.

Paraiškas registruoja administratorė Greta Narimanidzė, el. p. g.narimanidze@lkc.lt

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vyr. specialistė Karolina Dačkutė-Žekevičė, tel. + 370 681 50144 el. p. k.dackute@lkc.lt