Lietuvos kino centras skelbia 2021 m. Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo konkursą tęstiniams kino festivaliams


LKC-vizualas

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos skelbia 2021 m. Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo konkursą tęstiniams kino festivaliams. Vadovaujantis Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), šios programos lėšomis gali būti finansuojami:
– Lietuvoje rengiami tęstiniai kino festivaliai, kaip tai apibrėžta Taisyklių 4.7 punkte.

Finansavimas gali būti siūlomas skirti projektams, surinkusiems ne mažiau nei 50 proc. galimų surinkti balų.

Paraiškas gali teikti juridiniai ir fiziniai asmenys. Valstybės pagalbos mokėjimo metu pagalbos gavėjas (fizinis asmuo) privalo vykdyti Lietuvoje registruotą individualią veiklą pagal pažymą.

Vienas pareiškėjas vieno konkurso metu gali teikti ne daugiau kaip 3 paraiškas.

Teikiant kino kultūros sklaidos projekto paraišką, projekto išlaidų sąmata turi būti ne mažesnė nei 3000 eurų, iš Lietuvos kino centro lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2000 eurų.

Taisyklės, paraiškų, sąmatų, finansavimo plano ir kitos formos skelbiamos čia.

SVARBU: Tęstinių kino festivalių finansavimo apskaičiavimas susideda iš dviejų dalių: bazinės finansavimo dalies ir ekspertų komisijos siūlomos kintamosios finansavimo dalies. Šiems projektams įgyvendinti gali būti skiriama iki 80 proc. visos projekto vykdymo tinkamų išlaidų sumos.

Bazinė finansavimo dalis apskaičiuojama pagal numatomų pristatyti ilgametražių ir (ar) trumpametražių filmų skaičių, 4 trumpametražius filmus prilyginant 1 ilgametražiui filmui (skaičius nėra apvalinamas), pristatant:
iki 80 ilgametražių filmų – 40 000 EUR;
nuo 81 iki 100 ilgametražių filmų – 50 000 EUR;
nuo 101 iki 130 ilgametražių filmų – 70 000 EUR;
131 ilgametražį filmą ir daugiau – 90 000 EUR.

Nuo 2020 m. kvietimas teikti paraiškas finansavimui skelbiamas dviem etapais: kino kultūros sklaidos veiklų, nurodytų Taisyklių 7.1-7.3 papunkčiuose, finansavimui kvietimas skelbiamas lapkričio mėnesį, tęstinių kino festivalių – kasmet sausio mėnesį.

Paraiškų teikimas

Paraiškos, pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, turi būti teikiamos elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu info@lkc.lt. DĖMESIO! Pašome paraiškas siųsti tik šiuo el. pašto adresu.

Paraiška, jos priedai bei pridedami dokumentai turi būti pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu.

Kino kultūros sklaidos veiklos, nurodytos Taisyklių 7.4. papunktyje, paraiškos priimamos iki 2021 m. sausio 20 d. 12.00 val.

Paraiškas registruoja administratorė Greta Narimanidzė, el. p. g.narimanidze@lkc.lt.

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vyr. specialistė Karolina Dačkutė, tel. + 370 681 50144 el. p. k.dackute@lkc.lt.