Patvirtintos naujos Filmų sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklės


LKC vizualas

Vakar įsigaliojus naujoms Filmų sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklėms, kurios parengtos įgyvendinant Lietuvos Respublikos kino įstatymą, keičiasi filmų sklaidos (anksčiau – kino sklaidos) projektų valstybinio finansavimo tvarka. Filmų sklaidos projektų valstybinio finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas nacionalinių filmų sklaidai užsienyje, kuri apima filmų ir filmų projektų pristatymą užsienyje vykstančiuose kino renginiuose.

Nuo šiol paraiškas finansavimui gauti galės teikti ne tik juridiniai, bet ir fiziniai asmenys, valstybės pagalbos mokėjimo metu Lietuvoje vykdantys registruotą individualią filmų gamybos veiklą pagal pažymą (EVRK kodas 59.11).

Pagal naujas taisykles, filmų sklaidos projektų paraiškos bus priimamos iki einamųjų biudžetinių metų lapkričio 30 dienos. Jos, kaip ir anksčiau, turės būti pateikiamos ne vėliau nei likus 10 darbo dienų iki renginio pradžios arba filmo ar filmo projekto pristatymo datos, nurodytos prie paraiškos privalomai pridedamame kvietime į renginį. Nauja tai, kad vienoje paraiškoje galės būti prašoma finansavimo dalyvavimui tik viename renginyje.

Kitas svarbus Filmų sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklių pakeitimas – be filmų projektų nuo šiol bus priimamos tik užbaigtų filmų paraiškos jų pristatymui užsienio kino renginiuose, t. y. filmo gamintojas, prieš teikdamas paraišką pagaminto filmo sklaidai užsienyje, privalės pirmiau jį įregistruoti Filmų registre, kurį tvarko Lietuvos kino centras.

Patvirtinus naujas taisykles, keičiasi ir filmų sklaidos projektų paraiškų pateikimo būdas. Nuo šiol paraiškos, jų priedai, pridedami dokumentai bei projektų įgyvendinimo ataskaitos turės būti pateikiamos Lietuvos kino centrui išimtinai elektroniniu būdu – Lietuvos kino centro elektroniniu paštu, pasirašytos saugiu elektroniniu parašu.

Taisyklėse taip pat numatytas atsiskaitymų grynaisiais pinigais apribojimas projekto vykdymo metu – jie negalės viršyti 20 procentų projektui skirtų Lietuvos kino centro lėšų.

Išsamiau su naujomis Filmų sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklėmis galima susipažinti čia.
Naujas filmo sklaidos projekto paraiškos, sąmatos, sutarties ir kitas formas rasite čia.