Dėl Kino sklaidos Lietuvoje projektų valstybinio finansavimo taisyklių projekto


LKC logo

Dėkojame visiems, teikusiems pasiūlymus dėl Kino sklaidos Lietuvoje projektų valstybinio finansavimo taisyklių projekto. Spalio 27 d. Lietuvos kino centre įvyko šių pastabų aptarimas su jas pateikusių organizacijų, Lietuvos kultūros tarybos ir LR kultūros ministerijos atstovais.

Per nurodytą terminą Lietuvos kino centras gavo šias pastabas / pasiūlymus:

  1. Padidinti pelno siekiantiems ir viešojo sektoriaus juridiniams asmenims projekto administravimui skirtų išlaidų dydį nuo 20 iki 35 procentų nuo projektui įgyvendinti skiriamų lėšų sumos;
  2. Skirtomis lėšomis leisti įsigyti ilgalaikį materialųjiį ir nematerialųjį turtą, tiesiogiai nesusijusį su projekto įgyvendinimu;
  3. Paaiškinti, kaip bus finansuojami tęstiniai projektai, jei, „nustačius, kad toks pats projektas ar tapačios jo veiklų išlaidos LKC lėšomis buvo finansuotos daugiau nei vieną kartą, antrą kartą skirtas finansavimas grąžinamas LKC per jo nustatytą terminą“ (23 punktas);
  4. Patikslinti, ar tikrai LKC lėšoms reikalinga sukurti atskirą banko sąskaitą;
  5. Pratęsti projekto ataskaitų teikimo terminą iki gruodžio 20 d., kad ir gruodžio mėnesį būtų galima planuoti veiklas;
  6. Papildyti Projektą nauju punktu: „projekto nenumatytų išlaidų dydis sąmatoje prie sutarties negali būti didesnis nei 10 procentų prašomos sumos, skirtos projektui įgyvendinti“;
  7. Įtvirtinti kino edukacijos ir kino paveldo skaitmeninimo ir restauravimo projektus kaip sudėtines kino sklaidos dalis ir laikyti jas finansuojamomis veiklomis;
  8. Patikslinti sąvoką „Lietuvoje rengiami kino industrijai skirti renginiai, profesiniai mokymai“;
  9. Patikslinti, kuriose programose bus finansuojamos 9 taisyklių punkte pateikiamos nefinansuojamos veiklos.

Bendra priemonei įgyvendinti skiriama suma 2018 m. preliminariai sieks 300 000 Eur. Todėl priemonė nėra pajėgi padidinti administravimui skirtų išlaidų dydžio bei leisti įsigyti ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, kuris gali tiesiogiai nebūti susijęs su projekto įgyvendinimu. Kaip ir kitiems fondams, šioms lėšoms bus reikalinga atskira banko sąskaita, o tęstiniai projektai, kaip ir anksčiau, bus finansuojami etapais. Tai reiškia, kad tęstiniai projektai, kurie teiks paraišką veikloms, kurios buvo remtos anksčiau (pavyzdžiui, blogai apskaičiuotos išlaidos pirminiame projekte), paramos toms pačioms veikloms antrą kartą negaus.

Reaguojant į gautas pastabas, galutiniame projekte, kuris pateiktas Kultūros ministerijai, atsižvelgta į penktą ir šeštą pastabas, įtvirtinant pasiūlytą nenumatytų išlaidų dydį bei pratęsiant ataskaitų pateikimo terminą iki gruodžio 20 d.

Bendru sutarimu naikinamas diskusijas sukėlęs 9 taisyklių punktas „Nefinansuojamos veiklos“. Taip pat, kartu su Lietuvos kultūros taryba peržiūrėjus finansuojamas programas ir jų sąlygas, panaikintas punktas 8.4. „Lietuvoje rengiami kino industrijai skirti renginiai, profesiniai mokymai“, siekiant nedubliuoti programų „Kultūros ir kūrybinės industrijos“ ir „Kvalifikacijos kėlimas“ finansavimo sąlygose nurodytų veiklų.

Taip pat patiksliname projektų teikimo tvarką (punktas 18.3) – paraiškas bus galima teikti elektroniniu būdu, patvirtintas saugiu elektroniniu parašu elektroninio pašto adresu info@lkc.lt arba naudojantis e-pristatymo  sistema https://epristatymas.post.lt/.

Akcentuojame, kad šios paramos priemonės lėšos neskirs paramos projektams, jei jie gali gauti paramą kituose fonduose ar programose. Lietuvos kino centras jau finansuoja atskirų nacionalinių kino filmų platinimą per kitą paramos priemonę – Kino platinimo finansavimo programą, o paraiškos projektams, kuriuose kinas yra pasitelkiamas kaip priemonė programos tikslui pasiekti, laukiamos Lietuvos kultūros tarybos programose, jei atitinka jų tikslus, finansuojamas veiklas ir vertinimo kriterijus.

Su galutiniu projektu galite susipažinti čia.