Auditoriai gerai įvertino LKC vykdomą kino projektams skirtų lėšų administravimo kontrolę


Kultūros ministerijos Vidaus audito skyriaus specialistai atliko auditą “Kino projektams skirtų valstybės biudžeto lėšų administravimo vidaus kontrolės vertinimas Lietuvos kino centre“.
Auditu buvo siekiama atlikti LKC dalinai finansuojamų kino projektų administravimo vidaus kontrolės vertinimą kylančių rizikų valdymo požiūriu bei įvertinti, ar detaliam tikrinimui pasirinkti kino projektai buvo įgyvendinti laikantis finansavimo taisyklių ir finansavimo sutartyse nustatytų reikalavimų, ar projekto vykdytojų LKC pateiktų ataskaitų duomenys yra teisingi ir pagrįsti patikimais įrodymais.

Auditoriai vertino LKC tvarkas, reglamentuojančias kino projektų dalinį finansavimą, bei kitus dokumentus, atskleidžiančius vidaus kontrolės aplinką; LKC personalo, dalyvaujančio kino projektų administravime, funkcijas ir atsakomybę, vykdomas procedūras; kino projektų paraiškas, finansavimo sutartis, projektų įgyvendinimo ir faktinių išlaidų ataskaitas, valstybės biudžeto lėšomis apmokėtų kino projektų išlaidas pateisinančius dokumentus ir kitus projektų vykdytojų pateiktus įrodomuosius dokumentus, susijusius su priimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymu ir atsiskaitymu LKC.

Buvo audituojamas 2014-2015 m. laikotarpis, o kai kuriais klausimais susipažinta ir su 2016 m. aktualia informacija.

Audito metu taip pat detaliai susipažinta su 14 projektų vykdymu. Buvo tikrinami „Fralita Films“, „Studija 2“, „Ultra Nominum“, „Studija Kinema“, „Just a Moment“ vykdyti gamybos projektai, „Apricot films“ ir „Revoliucijos idėjos“ įgyvendinti parengiamųjų darbų projektai bei R.Gruodžio IĮ, „Lithuanian Shorts“, „Čiobreliai“, „Ultra Nominum“, „Fralita Films“ kino sklaidos projektai.

Auditoriai konstatavo, kad „įvertinus LKC turimas kino projektų administravimą reglamentuojančias tvarkas, personalo ir rizikų, susijusių su Programai skirtų lėšų tinkamu naudojimu, valdymą, nepaisant kai kurių pastebėtų trūkumų, LKC vykdoma kino projektams skirtų lėšų administravimo kontrolė vertinama gerai.“

„Lietuvos kino centrui šis pirmasis išsamus vykdomo finansavimo auditas buvo itin svarbus siekiant įvertinti sukurtą sistemą bei numatyti jos tobulinimo kryptis. Projektų finansavimo tvarka turi būti visiems aiški ir skaidri, todėl auditoriams atkreipus dėmesį, jog šiuo metu galiojančios taisyklės negarantuoja dalies svarbių rizikų valdymo, aptariant su kino gamintojais bus rengiamos atitinkamos pataisos“, – teigia LKC direktorius R.Kvietkauskas.

Projektų vykdytojai, kurie auditorių nuomone pažeidė finansavimo tvarkų reikalavimus, turės pateikti papildomus išsamius paaiškinimus, po kurių bus sprendžiama, kokių priemonių bus imtasi jų atžvilgiu.
Kai kurios auditorių rekomendacijos pradėtos įgyvendinti iš karto – nuo šiol naudojantis taisyklių suteikta teise kino sklaidos projektų vykdytojai privalo pateikti visų faktinių išlaidų dokumentų kopijas.