Lietuvos kultūros taryba skelbia konkursą profesionalaus kino meno sklaidos Lietuvoje projektams remti


Finansuojamos veiklos

1. Profesionalaus kino meno sklaida Lietuvoje:
1.1. kino programos, teminiai rodymai, retrospektyvos, filmų pristatymai, paskaitos, seminarai;
1.2. leidiniai, pristatantys kino meno raidą (knygos, monografijos, albumai, žurnalai);
1.3. informacijos apie kino meną kaupimas ir  sklaida, profesionalios kritinės, analitinės refleksijos straipsniai spaudoje ir internete.

Kultūros ir meno sričių projektų vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Vaikų ir jaunimo kultūrinis ugdymas – nuo 0 iki 10 balų;
2. Kultūra regionuose – nuo 0 iki 10 balų;
3. Kultūros prieinamumo didinimas visoms amžiaus ir socialinėms grupėms – nuo 0 iki 10 balų;
4. Kultūros produktų ir paslaugų inovacijos – nuo 0 iki 10 balų;
5. Kultūros tapatumas, lietuvių kalbos gyvybingumo išsaugojimas – nuo 0 iki 10 balų.

Kultūros ir meno sričių projektų vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto meninė ir kultūrinė vertė – nuo 0 iki 40 balų;
2. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas – nuo 0 iki 10 balų;
3. Projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto įgyvendintojai, bendraorganizatoriai ir kiti projekto dalyviai) – nuo 0 iki 10 balų;
4. Projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų) – nuo 0 iki 5 balų;
5. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų – nuo 0 iki 5 balų.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės 

 

Paraiškos kultūros ir meno projektų bei programų daliniam finansavimui gauti teikiamos vadovaujantis 2014 m. spalio 16 d. Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-714 patvirtintomis Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis.

Lietuvos kultūros tarybai turi būti pateiktas vienas tinkamai lietuvių kalba užpildytas kultūros ministro nustatytos formos kompiuteriu užpildytas paraiškos variantas (įskaitant išlaidų sąmatą, kuri yra paraiškos sudėtinė dalis) su visais prie paraiškos privalomais pateikti pridedamais dokumentais ir paraiškos elektroninė kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu).

Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros programos / kultūros ir meno srities, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą.

Paraiškos priimamos tik išsiųstos naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data  ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena) laikotarpyje nuo 2014 m. spalio 30 d. iki 2014 m. lapkričio 25 d. imtinai.

Visą informaciją apie galiojančius kvietimus galite skiltyje „Konkursai“.