Kvietimas teikti paraiškas dėl papildomo finansavimo


Informuojame, kad vienam vaidybinio pilnametražio filmo gamybos projekto vykdytojui atsisakius dalies skirto finansavimo ir prašomas lėšas paskyrus kitiems vaidybinių pilnametražių filmų gamybos projektų vykdytojams, organizuojamas visų kitų kino projektų kategorijų vykdytojų, šiais metais gavusių finansavimą, prašymų dėl papildomo 248 400 Lt finansavimo priėmimas.

Prašome iki š.m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos kino centrui pristatyti arba atsiųsti registruotu paštu:
1. motyvuotą prašymą dėl papildomo lėšų poreikio ir galimybės jas įsisavinti einamaisiais metais;
2. kultūros ministro nustatytos formos projekto planuojamų išlaidų sąmatą prašomai sumai, konkretizuojant išlaidas ne didesnei nei 248 400 Lt sumai.
Pasibaigus prašymų ir sąmatų priėmimo terminui, Kino taryba per 10 darbo dienų įvertins gautus prašymus ir pateiks Lietuvos kino centro direktoriui savo išvadas ir siūlymus dėl papildomų lėšų skyrimo kino projektams.