Kvietimas teikti paraiškas dėl papildomo finansavimo


Informuojame, kad vienam vaidybinio pilnametražio filmo gamybos darbų projekto vykdytojui atsisakius skirto 1 320 000 Lt valstybinio finansavimo, organizuojamas vaidybinių pilnametražių filmų gamybos darbų projektų vykdytojų, šiais metais dalyvavusių valstybiniame kino projektų finansavimo konkurse ir gavusių finansavimą, prašymų dėl papildomo 1 320 000 Lt finansavimo priėmimas.

Prašome iki š.m. liepos 11 d. Lietuvos kino centrui pristatyti arba atsiųsti registruotu paštu:
1. motyvuotą prašymą dėl papildomo lėšų poreikio ir galimybės jas įsisavinti einamaisiais metais;
2. kultūros ministro nustatytos formos projekto planuojamų išlaidų sąmatą prašomai sumai, konkretizuojant išlaidas ne didesnei nei 1 320 000 Lt sumai.
Pasibaigus prašymų ir sąmatų priėmimo terminui, Kino taryba per 10 darbo dienų įvertins gautus prašymus ir pateiks Lietuvos kino centro direktoriui savo išvadas ir siūlymus dėl papildomų lėšų skyrimo kino projektams.