Valstybės pagalba. Europos Komisija priima naujas filmų rėmimo taisykles


LOGO CE_Vertical_EN_quadri

Europos Komisijos informacija

Europos Komisija patvirtino persvarstytus kriterijus, kuriais remdamasi pagal ES valstybės pagalbos taisykles vertins valstybių narių taikomas filmų ir kitų audiovizualinių kūrinių rėmimo schemas.Naujame Kinematografijos komunikate leidžiama teikti pagalbą įvairesnei veiklai, pabrėžiama valstybių narių teisė apibrėžti rėmimo vertą kultūrinę veiklą, leidžiama teikti daugiau pagalbos tarpvalstybinei filmų gamybai ir remiamas kinematografinis paveldas. Komisija atsižvelgė į pastabas, gautas surengus tris viešas konsultacijas su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Joaquínas Almunia sakė: „Šių taisyklių peržiūros tikslas – skatinti aktyvų audiovizualinių kūrinių kūrimą Europoje ir kartu išsaugoti kultūrų įvairovę visoje ES. Jomis numatoma bendra valstybių narių teikiamos valstybės pagalbos ES sistema, kuria atsižvelgiama į audiovizualinio sektoriaus europinį aspektą ir siekiama užtikrinti, kad jis išliktų gyvybingas ir konkurencingas.“

Naujosiomis taisyklėmis išplečiama 2001 m. priimto Kinematografijos komunikato (žr. IP/01/1326) taikymo sritis: anksčiau ji aprėpė tik valstybės pagalbą filmų gamybai, o dabar bus leidžiama remti visus audiovizualinio kūrinio etapus nuo sumanymo iki pateikimo žiūrovams. Pagalbos, kuri gali būti teikiama filmui, intensyvumas ir toliau iš esmės negalės viršyti 50 % gamybos biudžeto. Neviršijant tokio intensyvumo, pagalbos lėšomis bus galima padengti platinimo ir sklaidos išlaidas. Tačiau, jei gamybą bendrai finansuoja daugiau nei viena valstybė narė, dabar pagalba gali siekti 60 % gamybos biudžeto. Kita vertus, pagalba scenarijui ar filmo kūrimui arba sudėtingiems audiovizualiniams kūriniams (kaip juos laikydamasi subsidiarumo principo apibrėžia kiekviena valstybė narė) neribojama.

Pagal naująsias taisykles valstybėms narėms ir toliau leidžiama nustatyti su teritorinėmis išlaidomis susijusias sąlygas pagalbos pagal audiovizualiniams kūriniams skirtas pagalbos priemones gavėjams. Toks ES bendrosios rinkos taisyklių apribojimas pateisinamas, jei skatinama kultūrų įvairovė, nes tam reikia apsaugoti išteklius ir praktines šio sektoriaus žinias nacionaliniu ar vietos lygmeniu. Persvarstytomis taisyklėmis užtikrinama, kad tokie teritoriniai įpareigojimai išliktų proporcingi šiems tikslams. Visų pirma valstybės narės gali reikalauti, kad 160 % suteiktos pagalbos sumos būtų panaudota jų teritorijoje. Valstybės narės taip pat gali reikalauti, nepriklausomai nuo skiriamos pagalbos dydžio, kad jų teritorijoje būtų vykdoma bent minimali gamybos veikla – tokia būtų pagalbos gavimo sąlyga. Ši pagalba niekada negali viršyti 50 % gamybos biudžeto. Visais atvejais, kaip ir anksčiau, jokie su teritorinėmis išlaidomis susiję įpareigojimai negali viršyti 80 % gamybos biudžeto.

Naujajame Kinematografijos komunikate taip pat pabrėžiama kinematografijos paveldo išsaugojimo tikslų, susijusių su Europos filmų rinkimu, saugojimu ir pasiekiamumu, reikšmė. Valstybės narės turėtų skatinti ir remti gamintojus, kad darbų, kuriems kurti skirta pagalba, egzempliorių jie pateiktų saugoti ir naudoti nurodytiems nekomerciniams tikslams.

Galiojančias rėmimo schemas valstybės narės turėtų suderinti su naujuoju komunikatu per dvejus metus.

Pagrindinė informacija

Apskaičiuota, kad ES valstybės narės per metus suteikia 3 mlrd. EUR vertės paramą filmams: 2 mlrd. EUR skiriama dotacijomis ir lengvatinėmis paskolomis, 1 mlrd. EUR – mokesčių paskatomis. Apie 80 % šių lėšų skiriama filmams kurti. Didžiąją dalį šios paramos skiria Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Italija ir Ispanija.

Valstybės pagalbos vertinimo kriterijai, kurie buvo taikomi nuo 2001 m., nustojo galioti 2012 m. gruodžio 31 d. Po tos datos Komisija toliau vertina naujas filmų rėmimo schemas tiesiogiai remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies d punktu, pagal kurį leidžiama pagalba kultūrai remti. Kai buvo įmanoma, Komisija taip pat rėmėsi 2001 m. Kinematografijos komunikatu pagrįsta nusistovėjusia praktika.

Naujajame Kinematografijos komunikate atsižvelgiama į nuomones, gautas per tris viešas konsultacijas, surengtas atitinkamai 2011, 2012 ir 2013 m. (žr. IP/13/388IP/12/245MEMO/12/186IP/11/757 irkonsultacijų puslapį).

Visas naujojo Kinematografijos komunikato tekstas

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html.

Naujausi svetainėje ir Oficialiajame leidinyje paskelbti valstybės pagalbos sprendimai nurodyti valstybės pagalbos elektroniniame savaitraštyje State Aid Weekly e-News.