Kvietimas teikti prašymus dėl papildomo finansavimo vaidybinių pilnametražių filmų gamybos projektams


Informuojame, kad vienam vaidybinio pilnametražio filmo gamybos projekto vykdytojui atsisakius skirto valstybinio finansavimo gamybos darbams, organizuojamas vaidybinių pilnametražių filmų gamybos projektų vykdytojų, šiais metais dalyvavusių valstybiniame kino projektų finansavimo konkurse ir gavusių finansavimą, prašymų dėl papildomo 800 000 Lt finansavimo priėmimas.

Prašome iki š.m. spalio 14 d. Lietuvos kino centrui asmeniškai arba registruotu paštu pateikti:
1. motyvuotą prašymą dėl papildomo lėšų poreikio ir galimybės jas įsisavinti einamaisiais metais;
2. kultūros ministro nustatytos formos projekto planuojamų išlaidų sąmatą prašomai sumai, konkretizuojant išlaidas ne didesnei nei 800 000 Lt sumai.

Pasibaigus prašymų ir sąmatų priėmimo terminui, Kino taryba per 10 darbo dienų įvertins gautus prašymus ir pateiks Lietuvos kino centro direktoriui savo išvadas ir siūlymus dėl papildomų lėšų skyrimo kino projektams.

Pirmenybė teikiama projektams, kurie buvo įvertinti aukščiausiu balų skaičiumi einamųjų metų kino projektų konkurse.