Kvietimas teikti prašymus dėl papildomo finansavimo parengiamųjų darbų projektams


Vienam filmo parengiamųjų darbų projekto vykdytojui atsisakius skirto valstybinio finansavimo parengiamiesiems darbams, organizuojamas filmų parengiamųjų darbų projektų vykdytojų, šiais metais dalyvavusių valstybiniame kino projektų finansavimo konkurse ir gavusių finansavimą, prašymų dėl papildomo  25 000 Lt finansavimo priėmimas.

Prašome iki š.m. birželio 10 d. Lietuvos kino centrui asmeniškai arba registruotu paštu pateikti:

  1. motyvuotą prašymą dėl papildomo lėšų poreikio ir galimybės jas įsisavinti einamaisiais metais;
  2. kultūros ministro nustatytos formos projekto planuojamų išlaidų sąmatą prašomai sumai, konkretizuojant išlaidas ne didesnei nei 25 000 Lt sumai.

Pasibaigus prašymų ir sąmatų priėmimo terminui, Kino taryba per 10 darbo dienų įvertins gautus prašymus ir pateiks Lietuvos kino centro direktoriui savo išvadas ir siūlymus dėl papildomų lėšų skyrimo kino projektams.

Pirmenybė teikiama projektams, kurie buvo įvertinti aukščiausiu balų skaičiumi einamųjų metų kino projektų konkurse.